Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - nabór wniosków na 2022 rok - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - nabór wniosków na 2022 rok

Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas do 31 października na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących. Organy prowadzące mogą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada.

Warszawa,  dn. 13 października 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.241.2021.MA

 

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne przedszkola,
oddziały przedszkolne w publicznych
i niepublicznych szkołach podstawowych,
szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe,
biblioteki pedagogiczne oraz szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej lub liceum
ogólnokształcącego
woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”. Celem Programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Z Programu mogą skorzystać:
1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2. publiczne i niepubliczne:
    a) szkoły podstawowe,
    b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Terminy składania wniosków w ramach Programu:
Dyrektor szkoły, placówki wychowania przedszkolnego lub biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu – do dnia 31 października 2021 r.

Organ prowadzący składa wniosek wraz z 2 załącznikami (Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia; Klasyfikacja budżetowa) do dnia 20 listopada 2021 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do:
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Wykazu placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych (Excel) na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

W załączeniu:
- Wzór wniosku organu prowadzącego.
- Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na 2022 rok w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3.
- Klasyfikacja budżetowa.
- Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego.
- Wniosek dyrektora szkoły, biblioteki pedagogicznej.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 
 
 
 

Link do strony na której (w załącznikach) wymieniono gminy zagrożone marginalizacją i miasta tracące funkcje: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego

Informacje w sprawie przedsięwzięcia można uzyskać w Wydziale Informacji i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie pod numerem telefonu 22 551 24 25.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Metryczka

Data publikacji 13.10.2021
Data modyfikacji 23.11.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry