Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres obowiązków - Delegatury -

Nawigacja

Delegaturą kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Delegatura współpracuje z wydziałami Kuratorium i innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ich zadań realizowanych na terenie całego województwa.

Do zakresu działania delegatury należy, w szczególności.

Do zakresu działania delegatury należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi:
  • przedszkolami specjalnymi,
  • przedszkolami wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych,
  • szkołami specjalnymi;
  • publicznymi i niepublicznymi szkołami podstawowymi,
  • publicznymi i niepublicznymi gimnazjami,
  • szkołami ponadgimnazjalnymi dla młodzieży,
  • liceami ogólnokształcącymi,
  • technikami i szkołami branżowymi,
  • centrami kształcenia praktycznego,
  • ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • publicznymi i niepublicznymi placówkami kształcenia ustawicznego oświaty pozaszkolnej,
  • publicznymi i niepublicznymi szkołami dla dorosłych;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi:
  • ośrodkami rewalidacyjno-wychowawczymi,
  • specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,
  • młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,
  • specjalnymi ośrodkami wychowawczymi,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  • placówkami oświatowo-wychowawczymi,
  • placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 • wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji nauczycieli, wydawanie zgody na zatrudnienie nauczycieli niemających kwalifikacji oraz osób niebędących  nauczycielami;
 • prowadzenie spraw z zakresu postępowania kwalifikacyjnego o nadanie nauczycielom stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektorów szkół albo placówek i organy prowadzące szkoły albo placówki w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego; 
 • sporządzanie opinii prawnych i wykładni w uzgodnieniu z Zespołem Obsługi Prawnej dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • współpraca z Wydziałem – Biuro Kuratora Oświaty  i  wydziałami nadzoru pedagogicznego w  zakresie spraw związanych z przyznawaniem wybitnie zdolnym uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • współpraca z Wydziałem – Biuro Kuratora Oświaty w zakresie przygotowania   dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej,  nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz odznaczeń i wyróżnień  resortowych, obsługa prac komisji do spraw nagród i odznaczeń; 
 • współpraca z pełnomocnikiem do spraw obronnych w zakresie lustracji;
 • wykonywanie zadań związanych z informatyzacją delegatury we współpracy   z Wydziałem Informacji i Programów Rządowych; 
 • współpraca z Wydziałem Administracyjnym i Kadr oraz Zespołem Finansowo-Księgowym w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji  i ciągłości pracy delegatury;
 • prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w delegaturze; 
 •  prowadzenie ewidencji:
  • protokołów i wniosków pokontrolnych organów kontroli z kontroli przeprowadzonych w delegaturze,
  • upoważnień udzielanych przez Kuratora pracownikom do załatwiania określonych spraw oraz podpisywania pism w jego imieniu,
  • umów i porozumień podpisanych przez Kuratora lub upoważnionego pracownika w zakresie działania delegatury.
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora. 

Nadzór nad Delegaturą sprawuje upoważniony Wicekurator.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 04.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry