Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja do publicznych liceów, techników i branżowych szkół I stopnia.

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem oraz na stronie Kuratorium Oświaty pod linkiem

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły?

Decyzję ws. sposobu składania wniosku (wniosek w wersji papierowej czy on-line) podejmuje organ prowadzący szkoły. Często rekrutację prowadzi się obecnie przy wsparciu systemu elektronicznego. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w szkołach lub we właściwym urzędzie (siedziba powiatu). W obecnej sytuacji wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku Warszawy kwestiami związanymi z rekrutacją do szkół warszawskich, w tym obsługą systemu elektronicznego zajmuje się Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek?

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.

W przypadku Warszawy zgodnie z Uchwałą  Nr XXV/713/2020 Rady Miasta  Stołecznego Warszawy z dnia  16 stycznia 2020 r., która obowiązuje również w roku szkolnym 2021/2022 wniosek o przyjęcie absolwenta szkoły podstawowej do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Ile kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje dla celów rekrutacji absolwent szkoły podstawowej?

Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy dodać, że w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kto przeprowadza rekrutację?

Postępowanie rekrutacyjne jest zadaniem komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły.

W jaki sposób ogłasza się wyniki rekrutacji?

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a później także osób przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. W obecnej sytuacji wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Kiedy i do kogo można złożyć odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do szkoły?

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej składa się w ciągu trzech dni po ogłoszeniu list osób przyjętych i nieprzyjętych (zgodnie z Harmonogramem MEN - do 5 sierpnia 2021r.). Wnosi się je do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Co w sytuacji, gdy w wyniku postępowania kandydat nie zakwalifikował się do żadnej ze szkół?

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. Jeśli w wyniku postępowania kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej ze szkół, będzie mógł ubiegać się o przyjęcie do szkół, w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal będą wolne miejsca (lista takich szkół zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie do 3 sierpnia br.)

Kto i na jakiej podstawie przelicza punkty w postępowaniu rekrutacyjnym?

Szczegółowe zasady przeliczania punktów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). Naliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dokonuje komisja rekrutacyjna.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo:

100 pkt

ocena z języka polskiego

18 pkt*

ocena z matematyki

18 pkt*

ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt*

ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt*

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

18 pkt

 

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna (wolontariat)

3 pkt

 

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3   = 30 pkt

*za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – po 17 pkt, dobrym – po 14 pkt, dostatecznym – po 8 pkt, dopuszczającym – po 2 pkt.

Za jakie zawody i konkursy można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji?

Wykaz zawodów i konkursów, za osiągnięcia w których można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji na rok 2021/2022, został ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 26 lutego 2021 r. i jest dostępny pod linkiem.

Aby kandydat mógł mieć przyznane dodatkowe punkty, jego osiągnięcie musi zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły. O wpisie decyduje dyrektor szkoły.

Ile punktów przyznaje się za dane zawody/ konkurs?

Zasady przeliczania punktów określa szczegółowo § 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Należy pamiętać, że w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejności?

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty. Szczegółowy wykaz tych konkursów/olimpiad można znaleźć pod linkiem w Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4.

Jakie zaświadczenia oraz orzeczenia muszą przedłożyć kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?

Chodzi o następujące dokumenty:

 1. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
 2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dn. 7 lipca 1978 r.: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
 3. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
  dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 4. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
  dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 5. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

Badanie lekarskie wykonuje się na podstawie skierowania wydanego przez szkołę, do której kandydat się ubiega.

Co w przypadku, gdy złożenie zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w odpowiednim terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od kandydata?

Należy w takim przypadku poinformować o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym w Harmonogramie. Właściwe zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć do szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021r.

 

Podstawowe akty prawne:

 • zasady przyjmowania do publicznych szkół

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) –  rozdział 6 (art. 130 – 164)

 • szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – § 11baa

 • sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000173701.pdf

 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651)

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000165101.pdf

 

Metryczka

Data publikacji 08.04.2021
Data modyfikacji 29.03.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Fidelus
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry