Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2021 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2021 r.

- wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 
Warszawa,  25 lutego 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.2.2021

Dyrektorzy
szkół  województwa mazowieckiego

 
 

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Wykaz składa się z 3 załączników, w czym załącznik nr 1 i 2 są to zawody organizowane przez szkoły lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;

załącznik nr 2 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie wyłącznie w latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019;

załącznik nr 3 – konkursy organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe przywileje podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym. Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji. Należy również podkreślić, iż niektóre zawody mają zasięg rzeczywisty odbiegający od tego wynikającego z nazwy konkursu. Punkty należy przyznać zgodnie z rzeczywistym zasięgiem określonym w wykazie.

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, przyznaje  punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2016/2017 - 2020/2021, zgodnie z ogłoszonym odpowiednio wykazem tych konkursów (odp. zał. nr 1, 2 i 3).

W załączeniu dodatkowo zamieszczam również:

listę olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych podanych przez MEiN (zał. nr 4).

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

Załączono: 

- dodatkowy komunikat z dnia 13.05.2021 r. w sprawie zawodów, które odbywały się w roku szkolnym 2018/2019.

 

Metryczka

Data publikacji 26.02.2021
Data modyfikacji 13.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry