Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najczęściej zadawane pytania

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH LICEÓW, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

 

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej lub pod linkiem.

 

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły?

Decyzję ws. sposobu składania wniosku (wniosek w wersji papierowej czy on-line) podejmuje organ prowadzący szkoły. Często rekrutację prowadzi się obecnie przy wsparciu systemu elektronicznego. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w szkołach lub we właściwym urzędzie (siedziba powiatu). W obecnej sytuacji wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku Warszawy kwestiami związanymi z rekrutacją do szkół warszawskich, w tym obsługą systemu elektronicznego zajmuje się Biuro Edukacji m.st. Warszawy (nr tel. 22 44 33 509; 22 44 33 511).

 

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek?

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.

W przypadku Warszawy zgodnie z Uchwałą  XXV/713/2020 Rady Miasta  Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. wniosek o przyjęcie absolwenta szkoły podstawowej do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

 

Ile kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje dla celów rekrutacji absolwent szkoły podstawowej?

Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy dodać, że w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Kto przeprowadza rekrutację?

Postępowanie rekrutacyjne jest zadaniem komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły.

 

W jaki sposób ogłasza się wyniki rekrutacji?

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a później także osób przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. W obecnej sytuacji wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Kiedy i do kogo można złożyć odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do szkoły?

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej składa się w ciągu trzech dni po ogłoszeniu list osób przyjętych i nieprzyjętych (zgodnie z Harmonogramem MEN - do 22 sierpnia 2020 r.). Wnosi się je do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Co w sytuacji, gdy w wyniku postępowania kandydat nie zakwalifikował się do żadnej ze szkół?

W tym roku nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej. Kandydat będzie mógł ubiegać się o przyjęcie do szkół, w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal będą wolne miejsca (lista takich szkół zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie do 20 sierpnia br.). Decyzję o przyjęciu w takim trybie podejmie dyrektor szkoły.

 

W jaki sposób przelicza się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym?

Szczegółowe zasady przeliczania punktów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo:

100 pkt

ocena z języka polskiego

18 pkt*

ocena z matematyki

18 pkt*

ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt*

ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt*

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna (wolontariat)

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3   = 30 pkt

*za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – po 17 pkt, dobrym – po 14 pkt, dostatecznym – po 8 pkt, dopuszczającym – po 2 pkt.

 

Za jakie konkursy można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji?

Wykaz zawodów, za osiągnięcia w których można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji na rok 2020/2021, został ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 26 lutego br. i jest dostępny pod linkiem.

Aby kandydat mógł mieć przyznane dodatkowe punkty, jego osiągnięcie musi zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły. O wpisie decyduje dyrektor szkoły.

 

Ile punktów przyznaje się za dany konkurs?

Zasady przeliczania punktów określa szczegółowo § 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Należy pamiętać, że w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejności?

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty. Szczegółowy wykaz tych zawodów można znaleźć pod linkiem w Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4.

 

Jakie zaświadczenia oraz orzeczenia muszą przedłożyć kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?

Chodzi o następujące dokumenty:

  1. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
  2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dn. 7 lipca 1978 r.: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
  3. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
    dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  4. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
    dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  5. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

Badanie lekarskie wykonuje się na podstawie skierowania wydanego przez szkołę, do której kandydat się ubiega.

 

Gdzie można wykonać badania lekarskie wymagane w rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?

Wykaz podmiotów wykonujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dostępny jest pod linkiem.

Wykaz podmiotów wykonujących badania dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dostępny jest pod linkiem.

 

Co w przypadku, gdy złożenie zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w odpowiednim terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od kandydata?

Należy w takim przypadku poinformować o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym w Harmonogramie. Właściwe zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć do szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Metryczka

Data publikacji 04.06.2020
Data modyfikacji 02.03.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
do góry