Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020

Pismo informacyjne wraz z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Warszawa,  26 lutego 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.33.2019

Dyrektorzy
szkół województwa mazowieckiego

 

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z póżn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:

- zawody zgłoszone w roku 2019/2020 (zał. nr 1),

- zawody zgłoszone w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 2),

- wykaz zawodów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych  (zał.  nr 3),

- lista olimpiad przedmiotowych wraz z informacją MEN ( zał. nr 4).

Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym.

Należy podkreślić, że otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Dyrektorzy szkół mogą wpisać na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej miejsca zwycięskie w zawodach:

- z załącznika nr 1 z całego II etapu edukacyjnego,

- z załącznika nr 2, osiągnięte wyłącznie w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

                                                                Z poważaniem

                                                                                                             MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY
                                                                                                                /-/
                                                                                                            Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.02.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry