Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca wykazu zawodów - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja dotycząca wykazu zawodów

W załączeniu pismo wyjaśniające funkcjonowanie wykazu zawodów organizowanych na terenie szkoły.

Warszawa,  20 listopada 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.25.2020

Dyrektorzy
Szkół podstawowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

wzwiązku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczącymi dodatkowych punktów podczas rekrutacji za szczególne osiągnięcia uczniów, proszę o przekazanie nauczycielom oraz rodzicom poniższych informacji.

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 910 z późn. zm.) kurator oświaty corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Wykaz obowiązuje wyłącznie w danym roku szkolnym. Jeżeli uczeń uzyskał miejsce zwycięskie np. w klasie siódmej w roku szkolnym 2019/2020, a dany konkurs nie znajdzie się w wykazie opublikowanym w lutym 2021 r., to nie można przyznać dodatkowych punktów podczas rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, nawet jeżeli konkurs znalazł się w wykazie w roku szkolnym w którym uczeń przystąpił do konkursu.

Aby uczeń mógł uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej muszą być spełnione następujące wymagania:

  1. Uczeń zajął w konkursie miejsce zwycięskie w zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym (Kurator oświaty rokrocznie określa miejsca uznawane za zwycięskie w opublikowanym wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ‑ w wykazie na rok szkolny 2019/2020 były to 3 pierwsze miejsca, tzw. podiumowe. Warto zaznaczyć, że wyróżnienia nie są miejscami zwycięskimi, jak również nie każdy tytuł laureata - musi być określone miejsce zwycięskie 1-3).
  2. Zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe zostały uwzględnione w ww. wykazie zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w danym roku szkolnym (Wykaz jest publikowany corocznie do końca lutego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, zawiera kilka załączników, m. in.:  wykaz zawodów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych, listę olimpiad przedmiotowych oraz w okresie przejściowym, dwa załączniki zawierające zawody organizowane na terenie szkół, tj.: zawody z całego II etapu edukacyjnego oraz zawody, które były organizowane w latach szkolnych 2016/2017 ‑ 2018/2019).
  3. Dyrektor szkoły podstawowej uznał dane osiągnięcie za szczególne i dokonał odpowiedniego wpisu na świadectwie kończącym szkołę podstawową z uwzględnieniem ww. kryteriów (kryteriów zawartych w punktach: 1 i 2).

 

Aktualnie zbierane są zgłoszenia konkursów do wykazu (publikacja komunikatu 18 września br.). Poniżej link do informacji:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/15064,Informacje-o-zbieraniu-danych-do-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowyc.html

Konkursy mogą zgłaszać dyrektorzy szkół oraz organizatorzy poszczególnych konkursów do dnia 15 stycznia 2021 r. Samo zgłoszenie zawodów nie jest równoznaczne z umieszczeniem ich przez kuratora oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych. Do wykazu można zgłaszać wyłącznie konkursy organizowane przez szkoły oraz inne podmioty działające na terenie szkoły.

Na świadectwie ukończenia szkoły można umieścić osiągnięcia z całego II etapu edukacyjnego tj. od klasy IV do VIII. Dyrektor nie ma obowiązku wpisywać na świadectwie kończącym szkołę wszystkich osiągnięć, które zostały uwzględnione na świadectwach w poprzednich latach. Decyzja należy do dyrektora szkoły i w jego gestii jest, które należy uznać za szczególne.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej przyznaje komisja rekrutacyjna.

Zachęcam do monitorowania strony internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której znajdują się uaktualniane  informacje  dotyczące  konkursów  organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz dotyczące wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, poniżej link:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady

 

Z poważaniem,

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.11.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry