Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacje o zbieraniu danych do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok 2020/2021 - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje o zbieraniu danych do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok 2020/2021

18.09.2020

Dyrektorzy szkół,

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze. zm.) kurator oświaty corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - zwanych dalej konkursami - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Przez zawody rozumie się: różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

W związku z tworzeniem nowego wykazu w roku szkolnym 2020/2021 zwracamy się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów adresowanych dla uczniów szkół podstawowych w województwie mazowieckim o przesyłanie zgłoszeń konkursów adresowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Niniejszy wykaz jest tworzony na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Osiągnięcia uczniów (miejsca zwycięskie) zdobyte w latach poprzednich będą mogły dawać możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 wyłącznie jeżeli dany konkurs zostanie umieszczony w tegorocznym wykazie.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub organizator za pomocą formularza tylko drogą elektroniczną. Poniżej link do formularza zgłoszeniowego:

http://kuratorium.waw.pl/konkursy

Zgłoszeń będzie można dokonywać do 15 stycznia 2021 roku. Po tym terminie zgłoszenie konkursu do wykazu nie będzie możliwe.

Konkursy zgłoszone przez uczniów lub rodziców nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu lista już zgłoszonych konkursów – nie ma potrzeby zgłaszać ich ponownie. Załącznik nie stanowi wykazu o którym mowa w art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze. zm.), jest wyłącznie listą poglądową przyjętych zgłoszeń i będzie poddawana dalszej weryfikacji. Obowiązujący wykaz zostanie opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie do końca lutego 2021 roku.

Uprzejmie prosimy zgłaszać wyłącznie konkursy spełniające wszystkie poniższe wymagania formalne:

 1. Konkurs powinien posiadać ogólnodostępny regulamin (strona internetowa szkoły, organizatora).
 2. Regulamin konkursu w szczególności powinien zawierać:
 • tytuł konkursu;
 • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
 • jasno określone zasady uczestnictwa;
 • kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów;
 • określone miejsca zwycięskie wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników;
 • harmonogram.
 1. Brak opłat za udział w konkursie.
 2. Zasięg konkursu minimum powiatowy.
 3. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim muszą składać się z minimum 2 etapów, konkursy wiedzy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z minimum 3 etapów.
 4. Wzór zaświadczenia/dyplomu zawierającego niezbędne dane do ewentualnego wykorzystania podczas rekrutacji (niezbędne dane ucznia, zasięg konkursu, zdobyte miejsce, dane organizatora i inne).

Zgłoszony konkurs po spełnieniu wymagań formalnych będzie podlegał dalszej analizie. Analizowane będą m.in.: cele oraz założenia konkursu, dostępność konkursu, organizacja, ranga, poziom merytoryczny, rzeczywisty zasięg.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jak również nie obliguje do publikowania informacji na temat konkursu lub jego organizacji. Ostateczną decyzję, który konkurs będzie umieszczony w wykazie podejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Decyzje o których mowa są ostateczne, nie podlegają trybowi odwoławczemu.

Zgłoszenia oraz wnioski przesłane w innej formie i w innych terminach niż podane powyżej nie będą rozpatrywane.

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.09.2020
Data modyfikacji 09.08.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry