Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prowadzenie działań szkoleniowo-informacyjnych wśród młodzieży szkolnej na temat zjawiska handlu ludźmi na podstawie Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024 - Inne -

Nawigacja

Prowadzenie działań szkoleniowo-informacyjnych wśród młodzieży szkolnej na temat zjawiska handlu ludźmi na podstawie Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024

24.01.2022

Warszawa, 21 stycznia 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG. 557.1.2022.BBO

Dyrektorzy szkół,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Nauczyciele

woj. mazowieckiego

 

dotyczy: prowadzenia działań szkoleniowo-informacyjnych wśród młodzieży szkolnej na temat zjawiska handlu ludźmi na podstawie Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w dniu 17 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024 (w załączeniu). Dokument ten od 1 stycznia 2022 r. jest obowiązującym rządowym planem działań w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Celem głównym powyższego Planu jest zapewnienie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wspieranie ofiar tego przestępstwa. Cele szczegółowe to: podnoszenie społecznej świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi; podniesienie standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi (w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi); poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk; podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa; pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej; wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

W części II ww. dokumentu zatytułowanej działania szkoleniowo-informacyjne określono obszary, w tym wypadku II.3 i III.4, odnoszące się do młodzieży szkolnej w kontekście upowszechnia wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi poprzez organizacje spotkań informacyjnych; organizację obchodów Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi m.in. wśród młodzieży szkolnej.

Wobec powyższego proszę o upowszechnienie przyjętego Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024 wśród kadry pedagogicznej w celu  zapoznania się z niniejszym dokumentem oraz włączenia szkoły w działania wymienione w obszarze II.3 i II.4 tego planu.

Proponuję rozważyć, żeby włączyć, np. wychowawców klas, nauczycieli doradztwa zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, pedagogów, psychologów do prowadzenia spotkań informacyjnych z młodzieżą szkolną poświęconych problematyce handlu ludźmi oraz pracy przymusowej oraz obchodów Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi przypadającemu w dniu 18 października każdego roku.

Jednocześnie informuję, że w grudniu 2022r. będzie skierowane do Państwa  zapytanie, czy były w szkole organizowane spotkania informacyjne dla młodzieży szkolnej  oraz inne wydarzenia z okazji Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.01.2022
Data modyfikacji 24.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry