Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

.

Warszawa,  5 maja 2017 r.
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
ZSE.557.10.2017.JS

 

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane stanowiskiem koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych proszone są o dokładne zapoznanie się z załączonym materiałem i dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 maja 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa,  z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie-koordynator.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 maja 2017 r.

Sprawę prowadzą:

Pani Jadwiga Stachnik tel. 22 551 24 00 wew. 3072

Pani Anna Laskowska tel. 22 551 24 00 wew. 4022

 

Załączniki do pobrania:

nr 2 – Zasady wyboru kandydatów na koordynatorów

nr 3 – Ogłoszenie dla kandydatów na koordynatorów

nr 4 – Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów

nr 5 – Formularz zgłoszeniowy dla koordynatorów

nr 6 – Karta oceny koordynatorów

nr 8 – Deklaracja współpracy koordynatora

nr 11 – Oświadczenie uczestnika projektu

                                                                                               

                  Z poważaniem

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

                            /-/

                Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.05.2017
Data modyfikacji 05.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Stachnik
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry