Moje skróty

Schowek

Pokaż (15)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r

Warszawa,  30 marca 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.3.3.2023.JW

Organy prowadzące
Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych
i publicznych szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej
na terenie województwa
mazowieckiego

dotyczy: naboru wniosków w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 7 marca 2019 r. Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023.

Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W programie mogą wziąć udział organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu dla każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 000 zł na realizację działań: doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; zorganizowanie nowych stołówek szkolnych.

Przykładowy minimalny wkład własny, przy wnioskowanej kwocie 80 000 zł, wynosi 20 000 zł.

  • 25 000 zł na realizację działania: adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przykładowy minimalny wkład własny, przy wnioskowanej kwocie 25 000 zł, wynosi 6 250 zł.

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z powyższych zadań.

Przypominam, że zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia wydatki ponoszone w ramach realizacji programu stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Zgodnie z informacją, otrzymaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki, możliwe jest dopuszczenie wydatków majątkowych, ale wyłącznie w ramach wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Zakup wyposażenia (np. pieca konwekcyjno-parowego), który stanowić będzie wydatek majątkowy musi być sfinansowany w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Nie dopuszcza się natomiast dzielenia kosztów jednego urządzenia na kilka pozycji kosztorysowych. Np. piec konwekcyjno-parowy wraz z częściami składowymi (podstawa, system myjący, sonda, zmiękczacz do wody itp.) powinien stanowić jedną pozycję w kalkulacji kosztów.

Organ prowadzący może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w czasie trwania programu.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie powinni przekazać niezbędne dane do organu prowadzącego do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Organ prowadzący szkołę do dnia 30 kwietnia 2023 r. składa:

  • wniosek organu prowadzącego,
  • wykaz szkół objętych wnioskiem,
  • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego (w przypadku, jeżeli wniosek zostanie podpisany przez osoby, inne niż określone w odpowiednich aktach prawnych oraz w przypadku osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego i osób fizycznych).

Zaktualizowane wzory w wersji edytowalnej, z możliwością ich pobrania, zamieszczone są również na stronie MEiN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r, sekcja Co robimy > Oświata i wychowanie > Programy i projekty > „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” > aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.

Prawidłowo podpisany komplet ww. dokumentów w formie papierowej należy złożyć wyłącznie do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Załącznik (wykaz szkół objętych wnioskiem) prosimy przesłać dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: posilek@kuratorium.waw.pl. Adres mailowy służy wyłącznie do przesłania ww. załącznika.

Jeżeli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP, prosimy nie składać drugiego egzemplarza w wersji papierowej! Wniosek złożony w tej formie musi być prawidłowo podpisany.

Przypominam, że organ prowadzący jest zobowiązany do zweryfikowania danych przekazanych przez szkoły pod względem ich prawidłowości i kompletności.

Wniosek organu prowadzącego, który nie spełni wymagań formalnych nie będzie podlegał ocenie pod względem merytorycznym. Ocenie nie będą podlegały również wnioski złożone po terminie.

Szczegóły założeń rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcam Państwa do udziału w programie.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 W załączeniu aktualne wzory:

  •  Wzór wniosku organu prowadzącego.
  •  Wykaz szkół objętych wnioskiem.

 

Metryczka

Data publikacji 31.03.2023
Data modyfikacji 13.04.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry