Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" - nabór wniosków. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" - nabór wniosków.

logo MKO
Warszawa, 13 lipca 2016 r.
 

ZIN.531.5.4.2016.SR

Marszałek,
Starostowie, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem realizacji zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Wojewoda Mazowiecki, w imieniu którego działa - na mocy zawartego porozumienia - Mazowiecki Kurator Oświaty,


o g ł a s z a


nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach dotacji celowej na realizację działań w ramach ww. programu, na rok 2016.

Zgodnie z przyjętymi działaniami, w części B ww. harmonogramu, na poziomie wojewódzkim – rekomendowane są przez Ministra Edukacji Narodowej – następujące rodzaje działań do realizacji:

I Działania dotyczące wdrożenia zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów i wychowanków – projekty konkursowe dla szkół
(działanie kierowane do szkół (techników) kształcących w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych o symbolu cyfrowym 343404),

II Działania dotyczące rozwijania postawy aktywności i twórczego działania wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej - projekty konkursowe dla szkół
(działania kierowane do gimnazjów).

Nabór wniosków na ww. działania skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (zwane dalej JST). Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.    
Na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w roku 2016 w województwie mazowieckim, przeznacza się środki finansowe w wysokości 206.492,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Termin składania wniosków upływa z dniem 28 lipca 2016 r. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego pisma i przesyłać lub składać osobiście do Kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa (kancelaria czynna w godz.8-16). Za złożenie wniosku w terminie przyjmuje się datę wpływu wniosku (dostarczenia) do Kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Realizacja zadania oraz wykazane w kosztorysie koszty powinny zostać zaplanowane do 31 grudnia 2016 r.

Z jednostkami samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania na realizację zadania, zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198).

W zawieranym porozumieniu, o dofinansowanie w ramach dotacji celowej, szczegółowo zostaną określone wzajemne prawa i obowiązki stron porozumienia. Planowany termin realizacji działań określonych w składanych przez JST wnioskach, ustala się na okres od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Złożone przez JST wnioski, o udzielenie dofinansowania, wraz z załącznikami nr 1 i 3, zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej, której dokona Zespół powołany Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego. Przy dokonywaniu oceny formalnej wniosku bierze się pod uwagę, w szczególności :

  • terminowość i kompletność złożonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami 1 i 3 (w tym: prawidłowość wypełnienia wymaganych pól wniosku oraz załącznika nr 3, prawidłowość złożenia wymaganych podpisów przez osoby uprawnione lub upoważnione – na podstawie stosownych upoważnień),
  • prawidłowość obliczenia wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz prawidłowość dokonania kalkulacji kosztów realizacji zaplanowanych działań,
  • zgodność danych zawartych w złożonym wniosku (zał. nr 2) wraz z zestawieniem zbiorczym szkół (zał. nr 3) oraz załączonymi wnioskami szkół (zał.1).

Informuje się, że wystąpienie jednej z ww. przesłanek, traktowane będzie jako złożenie wniosku z uchybieniem formalnym, skutkującym odrzuceniem wniosku, bez możliwości jego uzupełnienia w dodatkowym terminie. Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych, nie podlega dalszej ocenie merytorycznej.

Przy dokonywaniu oceny merytorycznej bierze się pod uwagę, w szczególności:

  • diagnozę potrzeby realizacji planowanych działań,
  • zgodność zaplanowanych przedsięwzięć z rekomendowanymi działaniami określonymi w części B Harmonogramu - zał. nr 4 do niniejszej Informacji,
  • planowane do osiągnięcia rezultaty jakościowe i ilościowe powstałe w następstwie planowanych do realizacji przedsięwzięć, wskazanych w części B harmonogramu,
  • sposób ewaluacji podjętych działań,
  • sposób upowszechniania i popularyzowania działań i efektów ich realizacji.

Do przesyłanych do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, należy dołączyć wnioski dyrektorów szkół, których wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej Informacji.

Załącznik nr 3 proszę dodatkowo o przesłanie w wersji elektronicznej na adres e-mail: stefan.rewienski@kuratorium.waw.pl

Dodatkowych informacji udziela p. Stefan Rewieński: tel. (22) 551-24-00 wew.2104; e-mail: stefan.rewienski@kuratorium.waw.pl   

Załączniki:
1. Wzór wniosku - dla dyrektora szkoły
2. Wzór wniosku - dla organu prowadzącego
3. Wzór zbiorczego zestawienie szkół wnioskujących o udzielenie dofinansowania – dla organu prowadzącego
4. Działania na poziomie wojewódzkim (część B) - rekomendowane przez Ministra Edukacji Narodowej – wyciąg z harmonogramu

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.07.2016
Data modyfikacji 30.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stefan Rewieński
Osoba udostępniająca informację:
Stefan Rewieński
do góry