Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Najczęściej zadawane pytania 2022/2023 - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najczęściej zadawane pytania 2022/2023

Rekrutacja do publicznych liceów, techników i branżowych szkół I stopnia

 

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie pod linkiem https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły?

Decyzję ws. sposobu składania wniosku (wniosek w wersji papierowej czy on-line) podejmuje organ prowadzący szkoły. Często rekrutację prowadzi się obecnie przy wsparciu systemu elektronicznego. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w szkołach lub we właściwym urzędzie (siedziba powiatu). W obecnej sytuacji wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku Warszawy kwestiami związanymi z rekrutacją do szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa, w tym obsługą systemu elektronicznego zajmuje się Biuro Edukacji m.st. Warszawy (nr tel. 22 44 33 509; 22 44 33 511).

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek?

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.

W przypadku Warszawy zgodnie z Uchwałą  XXV/713/2020 Rady Miasta  Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. wniosek o przyjęcie absolwenta szkoły podstawowej do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Ile kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje dla celów rekrutacji absolwent szkoły podstawowej?

Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Kto przeprowadza rekrutację?

Postępowanie rekrutacyjne jest zadaniem komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły.

W jaki sposób ogłasza się wyniki rekrutacji?

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a później także osób przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 

Kiedy i do kogo można złożyć odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do szkoły?

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej składa się w ciągu trzech dni po ogłoszeniu list osób przyjętych i nieprzyjętych (zgodnie z Harmonogramem KO - do 31 lipca 2022 r.). Wnosi się je do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Co w sytuacji, gdy w wyniku postępowania kandydat nie zakwalifikował się do żadnej ze szkół?

W roku szkolnym 2022/2023 przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. Jeśli w wyniku postępowania kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej ze szkół, będzie mógł ubiegać się o przyjęcie do szkół, w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal będą wolne miejsca (lista takich szkół zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie do  dnia 29 lipca 2022 r.).

W jaki sposób przelicza się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym?

Szczegółowe zasady przeliczania punktów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1525).

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo:

100 pkt

ocena z języka polskiego

18 pkt*

ocena z matematyki

18 pkt*

ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt*

ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt*

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna (wolontariat)

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3   = 30 pkt

*za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – po 17 pkt, dobrym – po 14 pkt, dostatecznym – po 8 pkt, dopuszczającym – po 2 pkt.

Za jakie konkursy można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji?

Wykaz zawodów, za osiągnięcia w których można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji na rok 2022/2023, został ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/16314,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

Aby kandydat mógł mieć przyznane dodatkowe punkty, jego osiągnięcie musi zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły. O wpisie decyduje dyrektor szkoły.

Ile punktów przyznaje się za dany konkurs?

Zasady przeliczania punktów określa szczegółowo § 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Należy pamiętać, że w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejności?

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty. Szczegółowy wykaz tych zawodów można znaleźć pod linkiem: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/16314,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html 

Jakie zaświadczenia oraz orzeczenia muszą przedłożyć kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?

Chodzi o następujące dokumenty:

  1. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
  2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dn. 7 lipca 1978 r.: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
  3. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  4. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  5. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

Badanie lekarskie wykonuje się na podstawie skierowania wydanego przez szkołę, do której kandydat się ubiega.

Co w przypadku, gdy złożenie zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w odpowiednim terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od kandydata?

Należy w takim przypadku poinformować o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym w Harmonogramie. Właściwe zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć do szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września  2022 r.

Niezłożenie do dnia 23 września 2022 r. odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania  nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Podstawowe akty prawne:

  • zasady przyjmowania do publicznych szkół - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) –  rozdział 6 (art. 130 – 164)
  • szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – § 11bab
  • sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000173701.pdf
  • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651) https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000165101.pdf

Metryczka

Data publikacji 28.03.2022
Data modyfikacji 19.01.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Eliza Popielarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Eliza Popielarczyk
do góry