Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Strona znajduje się w archiwum.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zmiana terminów na przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów po dokonaniu zmian w wyborze szkół.

ZARZĄDZENIE NR 20

 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

z dnia 1 marca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych
na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Harmonogram rekrutacji stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10    Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie   podlega    ogłoszeniu    na    stronie    internetowej    Kuratorium    Oświaty w Warszawie.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej - Dyrektorowi    Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty
w Warszawie. 

                                                                                                                 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 01.03.2019
Data modyfikacji 24.06.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry