Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat w sprawie zaświadczeń lekarskich dla uczniów, którzy wybrali kształcenie w zawodzie - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w sprawie zaświadczeń lekarskich dla uczniów, którzy wybrali kształcenie w zawodzie

Warszawa,  6 lipca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

 

Do Komisji Rekrutacyjnych

szkół ponadgimnazjalnych

 

Szanowni Państwo,

 

w trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół kształcących w zawodach, uprzejmie informuję:

- w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji (wyłącznie
z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia), kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 14 lipca do godz. 12.00;

- po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.07.2017
Data modyfikacji 05.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Krzyżostaniak-Pilarz
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
do góry