Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku

Warszawa,  28 kwietnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.1.8.2021.AŻ


Wójtowie Gmin,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z zawarciem porozumienia w dniu 20 kwietnia 2021 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Kuratorem Oświaty w sprawie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy informuję, że:
1. Podstawą otrzymania środków finansowych na dofinansowanie wniosków złożonych przez pracodawców będzie przekazanie wniosku (załącznik nr 1) oraz podpisanej umowy zawartej pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty a Gminą.

W umowie należy wpisać we wskazanych miejscach: nazwę Gminy, osobę reprezentującą Gminę, skarbnika Gminy, wysokość kwoty, o którą Gmina występuje oraz numer wyodrębnionego rachunku bankowego. Wysokość kwoty musi być zgodna z kwotą wskazaną we wniosku o zawarcie umowy. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Prezydenta/Wójta/Burmistrza i dwa egzemplarze dla Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Po podpisaniu umów przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jeden egzemplarz zostanie przesłany do Gminy.
Nadmieniam, że wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

  1.  w przypadku nauki zawodu – do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Powyższych kwot nie należy waloryzować.

WAŻNE: W 2021 roku w zawieranej umowie proszę uwzględnić przewidywaną kwotę na podstawie liczby młodocianych, którą Gminy przekażą pracodawcom na dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w bieżącym roku. W przypadku, gdy kwota okaże się niewystarczająca zostanie ona zwiększona na podstawie zawartego aneksu do umowy.
W przypadku otrzymania nadmiernej wysokości dofinansowania zwrotu środków należy dokonać najpóźniej do dnia 15 stycznia 2022 roku na wyodrębniony rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Warszawie wskazany w § 4 ust. 1 umowy.

Proszę o nadesłanie jednego egzemplarza wniosku oraz trzech podpisanych egzemplarzy umowy pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa. Nie należy wpisywać numeru, jak również daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Gminę reprezentują osoby inne co wynika z ustawy o samorządzie gminnym, proszę o przesłanie potwierdzonej za zgodność kserokopii dokumentu na mocy którego ta osoba będzie reprezentowała Gminę. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy zostaną przekazane na wskazany w umowie numer wyodrębnionego rachunku bankowego, niezwłocznie po podpisaniu umów przez obie strony.

Wzór rozliczenia (załącznik nr 2) należy przesłać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Gmina otrzymała dofinansowanie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu (22) 551-24-00 (wew. 3103),
e-mail: aneta.zukowska@kuratorium.waw.pl

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.04.2021
Data modyfikacji 30.07.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Żukowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry