Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) -

Nawigacja

Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 512
tel.: 22 551 24 00, wew. 5121

Dyrektor

Aldona Lodzińska
pokój nr 513
tel.: 22 551 24 00 wew. 5121

Zastępca Dyrektora

Bartosz Maciołek
pokój nr 305
tel.: 22 551 24 00 wew. 3051

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Informacji i Programów Rządowych kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. podawanie do publicznej wiadomości na podstawie informacji opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne:
  1. analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli,
  2. sposobów wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
 2. koordynowanie na terenie województwa działań w zakresie organizacji konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
 3. wspomaganie działań szkół i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli;
 4. promowanie europejskich programów edukacyjnych oraz upowszechnianie efektów tych projektów;
 5. gromadzenie informacji o publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie województwa, monitorowanie, scalanie, przetwarzanie i udostępnianie danych oraz prowadzenie Mazowieckiego Systemu Informacji Oświatowej;
 6. zbieranie, na wniosek komórek merytorycznych, danych do sprawozdań statystycznych;
 7. upowszechnianie, na podstawie informacji opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne, informacji o potrzebach kadrowych oświaty w województwie i innowacjach pedagogicznych;
 8. prowadzenie działań kontrolno-oceniających i monitorowanie pracowni komputerowych,  otrzymanych przez szkoły i placówki w ramach zakupów centralnych,  zleconych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 9. wspomaganie wizytatorów w działaniach oceniających wykorzystanie technik  informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania;
 10. administrowanie techniczne oraz rozbudowa strony internetowej, intranetowej  i Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium;
 11. administrowanie siecią komputerową oraz serwerami niezbędnymi  do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Kuratorium;
 12. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
 13. tworzenie i wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zbieranie danych;
 14. planowanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, rozwoju  informatycznego Kuratorium;
 15. bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego;
 16. udzielenie pracownikom Kuratorium pomocy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wsparcie obsługi graficzno-technicznej;
 17. redakcja merytoryczna i koordynacja informacji zamieszczanych na stronie  internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej i w intranecie;
 18. redakcja i koordynacja wydawnictw Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 19. wykonywanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej poprzez usprawnianie  przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Kuratorium;
 20. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi;
 21. wykonywanie zadań Kuratorium związanych z realizacją programów rządowych we współpracy z właściwymi wydziałami i innymi podmiotami;
 22. organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży we współpracy z właściwymi wydziałami, delegaturami i innymi podmiotami;
 23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

Nadzór nad Wydziałem sprawuje upoważniony Wicekurator.


 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 18.04.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry