Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) -

Nawigacja

Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 212
tel.: 22 551 24 00, wew. 2121

Dyrektor

Andrzej Kulmatycki
pokój nr 211
tel.: 22 551 24 00 wew. 2121

Lista pracowników

 

Wydziałem – Biuro Kuratora Oświaty kieruje dyrektor.

W Wydziale funkcjonuje Zespół Interwencji i Badań, którego pracę koordynuje koordynator podlegający bezpośrednio Kuratorowi.

Do zakresu działania Wydziału – Biuro Kuratora Oświaty należy, w szczególności:

 1. obsługa funkcji reprezentacyjnych Kuratora;
 2. zarządzanie polityką informacyjną Kuratora;
 3. obsługa i protokołowanie narad Kuratora;
 4. obsługa sekretariatu Kuratora;
 5. prowadzenie spraw dotyczących nagród, odznaczeń i wyróżnień resortowych i państwowych; przygotowanie dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej, nagród Kuratora oraz odznaczeń i wyróżnień oraz obsługa prac komisji do spraw nagród i odznaczeń;
 6. udostępnianie informacji publicznej, w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium i na wniosek;

 7. prowadzenie spraw związanych z uwierzytelnianiem świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;

 8. prowadzenie spraw związanych z uznawaniem świadectw uzyskanych za granicą lub potwierdzaniem wykształcenia uzyskanego za granicą;
 9. ocena, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, wniosków o przyznanie patronatu lub rekomendacji Kuratora;
 10. prowadzenie ewidencji oraz gromadzenie:
  1. aktów prawa wewnętrznego,
  2. protokołów i wniosków pokontrolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz innych organów z kontroli przeprowadzonych w Kuratorium, w tym prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Kuratorium,
  3. porozumień podpisywanych przez Kuratora.

Do zakresu działania Zespołu Interwencji i Badań, wykonującego swoje zadania na terenie województwa, należy w szczególności:

 1. prowadzenie zleconych bezpośrednio przez Kuratora doraźnych kontroli w szkołach i placówkach;
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora;

W Wydziale działa Rzecznik Prasowy Kuratorium.

Do zadań Rzecznika Prasowego Kuratorium należy, w szczególności:

 1. przedstawianie stanowiska Kuratora w sprawach należących do zakresu działania Kuratorium;
 2. koordynowanie przepływu informacji z komórek organizacyjnych i delegatur do prasy w rozumieniu przepisów dotyczących prawa prasowego;
 3. przygotowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i delegaturami, materiałów informacyjnych;
 4. udzielanie informacji i sprostowań mediom, prowadzenie dokumentacji prasowej oraz zarządzanie informacją;
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

W celu realizacji zadań prasowych Rzecznik Prasowy Kuratorium ma prawo zwracać się do dyrektora odpowiedniego wydziału lub delegatury o udzielenie mu w formie pisemnej lub ustnej niezbędnych informacji i wyjaśnień. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych specyfiką sprawy wypowiedzi dla prasy może udzielić wyznaczony przez dyrektora właściwego wydziału lub delegatury pracownik, po uzgodnieniu z Kuratorem lub upoważnionym Wicekuratorem i Rzecznikiem Prasowym Kuratorium.

W zakresie zadań Rzecznik Prasowy Kuratorium podlega bezpośrednio Kuratorowi.

W czasie nieobecności Rzecznika Prasowego Kurator może powierzyć pełnienie jego obowiązków wyznaczonemu pracownikowi Kuratorium.

Nadzór nad Wydziałem sprawuje Kurator.

 

Metryczka

Data publikacji 04.06.2018
Data modyfikacji 24.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Maciołek
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry