Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania - Główny Księgowy (GKS) -

Nawigacja

Główny Księgowy (GKS)

Zakres działania

Dane teleadresowe

Główny księgowy

 

Do zadań Głównego Księgowego należy, w szczególności:

 1. organizacja rachunkowości jednostki budżetowej;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. prowadzenie gospodarki finansowej Kuratorium zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności:
  1. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  2. zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań;
 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej, ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów, sprawozdawczości finansowej oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 7. wykonywanie innych zadań wnikających z przepisów szczególnych.

W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy ma prawo:

 1. zwracać się do kierowników innych komórek organizacyjnych Kuratorium w celu udzielania mu w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;
 2. wnioskować do Kuratora o określenie trybu wykonywania przez inne komórki organizacyjne Kuratorium prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

Główny Księgowy wykonuje zadania przy pomocy Zespołu Finansowo-Księgowego.

W skład Zespołu Finansowo – Księgowego wchodzi zastępca Głównego Księgowego.

Główny Księgowy jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.

Główny Księgowy podlega bezpośrednio Kuratorowi.

 

Metryczka

Data publikacji 04.06.2018
Data modyfikacji 04.08.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Maciołek
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry