Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2022 - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2022

Warszawa, dn. 10 maja 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.2.6.2022.PK

 

Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z zawarciem porozumienia w dniu 9 maja 2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Kuratorem Oświaty w sprawie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy informuję, że: Podstawą otrzymania środków finansowych na dofinansowanie wniosków złożonych przez pracodawców będzie przekazanie wniosku (załącznik nr 1) oraz podpisanej umowy zawartej pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty a Gminą.

W umowie należy wpisać we wskazanych miejscach: nazwę Gminy, osobę reprezentującą Gminę, skarbnika Gminy, wysokość kwoty, o którą Gmina występuje oraz numer wyodrębnionego rachunku bankowego. Wysokość kwoty musi być zgodna z kwotą wskazaną we wniosku o zawarcie umowy. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Prezydenta/Wójta/Burmistrza i dwa egzemplarze dla Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Po podpisaniu umów przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jeden egzemplarz zostanie przesłany do Gminy.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

  1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Ważne: W 2022 roku w zawieranej umowie proszę uwzględnić przewidywaną kwotę na podstawie liczby młodocianych, którą Gminy przekażą pracodawcom na dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w bieżącym roku.

W przypadku, gdy kwota okaże się niewystarczająca zostanie ona zwiększona na podstawie zawartego aneksu do umowy.
W przypadku otrzymania nadmiernej wysokości dofinansowania zwrotu środków należy dokonać najpóźniej do dnia 15 stycznia 2023 roku na wyodrębniony rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Warszawie wskazany w § 4 ust. 1 umowy.

Proszę o nadesłanie jednego egzemplarza wniosku oraz trzech podpisanych egzemplarzy umowy pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa. Nie należy wpisywać numeru, jak również daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Gminę reprezentują osoby inne co wynika z ustawy o samorządzie gminnym, proszę o przesłanie potwierdzonej za zgodność kserokopii dokumentu na mocy którego ta osoba będzie reprezentowała Gminę. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy zostaną przekazane na wskazany w umowie numer wyodrębnionego rachunku bankowego, niezwłocznie po podpisaniu umów przez obie strony.

Wzór rozliczenia (załącznik nr 2) należy przesłać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Gmina otrzymała dofinansowanie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.
Wzór rozliczenia rocznego (załącznik nr 3 w wersji edytowalnej) należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2023 r. ePuapem.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 22 551 24 00 wewn. 3103, 3106 e-mail: waldemar.olszewski@kuratorium.waw.pl

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.05.2022
Data modyfikacji 13.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Kalinowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry