Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

Działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłaszam dodatkowy nabór wniosków na rok 2014

 ZIN.531.1.18.2014.MC                                                  Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 roku

 

 

Organy prowadzące publiczne
i niepubliczne szkoły podstawowe
oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne
I stopnia

 

„RADOSNA SZKOŁA” 2014 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

 

Działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.)

ogłaszam dodatkowy nabór wniosków na rok 2014

 

w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –

„Radosna szkoła”.

 

Wnioski mogą być składane odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw – dotyczy szkół, które nie skorzystały jeszcze z programu w poszczególnym zakresie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji” - „Radosna szkoła”.

Program rządowy zakłada, że wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole i utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i stworzy bezpieczne i przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.  

Zachęcam organy prowadzące oraz szkoły do udziału w programie. Jest on niewątpliwie szansą dla publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, dzięki którym szkoły zostaną dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków, a nauczyciele otrzymają dodatkowe wsparcie, które ułatwi realizowanie podstawy programowej.

W związku z tym, że obecnie realizowana jest ostatnia edycja programu, w sposób szczególny zachęcam do złożenia wniosków na zakup pomocy dydaktycznych, aby wyposażyć te szkoły, które nie skorzystały do tej pory z programu.

Do wykorzystania w 2014 roku pozostała kwota ponad 600 tysięcy zł.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie (pok. 107) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa do dnia 10 września 2014 roku z dopiskiem na kopercie „RADOSNA SZKOŁA”.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl; link bezpośredni: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7541/dodatkowy-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-radosna-szko%C5%82a-2014.html

 

                                                                                    

                                                                                              Z poważaniem

 

 

                                                                                                       Wojewoda Mazowiecki

                                                                                                                         /-/

                                                                                                              Jacek Kozłowski

                                                                                                  

 

Metryczka

01.08.2014
Data publikacji 01.08.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry