Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

'Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach' - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

'Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach'

dotyczy: realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach 'Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach'

Warszawa, 14 stycznia 2011 r.
KO.ADM.II.LA.077-6/10
 
Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego
 
dotyczy: realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w  publicznych szkołach i  placówkach 'Monitoring wizyjny w szkołach  i placówkach'


Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i  opieki w  publicznych szkołach i  placówkach 'Monitoring wizyjny w  szkołach i placówkach'.

Zgodnie z zapisami przyjętego przez Radę Ministrów sprawozdania, szkoły i placówki, które zainstalowały systemy monitoringu wizyjnego zobowiązane są do:
  • oznaczenia budynków szkolnych tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”,
  • zgłoszenia szkolnego systemu monitoringu CCTV do najbliższej komendy Policji,
  • umieszczenia w statutach szkolnych zapisów o objęciu budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca również uwagę, że dyrektorzy szkół w porozumieniu z radami pedagogicznymi, radami rodziców oraz samorządami szkolnymi powinni określić i zapisać w programach wychowawczych szkół zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły.
 
Na polecenie Pani Krystyny Szumilas, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przeprowadzona zostanie kontrola prawidłowości realizacji Rządowego programu w kontekście założonych celów oraz z wykonania ww. zaleceń w szkołach i placówkach. Kontrola odbędzie się w marcu i kwietniu 2011 r.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, bardzo proszę o poinformowanie szkół i placówek, dla których organy prowadzące otrzymały dotację w ramach programu, o planowanych działaniach.
 
W związku z zaistniałą potrzebą przeprowadzenia pilnej weryfikacji danych dotyczących szkół i placówek, które skorzystały z Rządowego programu, bardzo proszę o wypełnienie w powyższym zakresie tabeli według załączonego wzoru i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: monitoring@kuratorium.waw.pl w terminie do dnia 4 lutego 2011 r.
 
 
Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Karol Semik
 
 
 
W załączeniu: Tabela – monitoring wizyjny.

Pliki do pobrania

Metryczka

18.01.2011
Data publikacji 18.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry