Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ROZLICZENIE - RADOSNA SZKOŁA 2010 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ROZLICZENIE - RADOSNA SZKOŁA 2010

Rozliczenie wsparcia finansowego przyznanego w ramach Rządowego programu 'Radosna szkoła' na utworzenie lub modernizację szkolnego placu zabaw

KO.FKS.KG.333/ 60   /10                                   Warszawa, dnia 08 listopada 2010 roku

 

Szanowni Państwo

Starostowie Powiatów

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast i Gmin

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: rozliczenia wsparcia finansowego przyznanego w ramach Rządowego
                         programu „Radosna szkoła” na utworzenie lub modernizację szkolnego placu zabaw

 

W związku z realizacją II edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz koniecznością rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego, uprzejmie przypominam, że termin zakończenia realizacji utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw przypada na koniec października 2010 roku zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wskazanie tego terminu wynika        z faktu, iż przed przekazaniem II transzy środków finansowych Wojewoda Mazowiecki musi zatwierdzić rozliczenie wsparcia finansowego organu prowadzącego, natomiast szkolny plac zabaw musi zostać skontrolowany pod względem zgodności z założeniami programu.

W związku z powyższym, aby otrzymać II transzę wsparcia finansowego, organ prowadzący przedstawia:

-    rozliczenie środków finansowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz   Załącznikiem Nr 2,

-    kserokopie faktur potwierdzających poniesienie wydatków,

-   kserokopię protokołu odbioru szkolnego placu zabaw dokonanego przez Firmę TECHELON Sp. z o. o., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa,

-    kserokopię pisma MEN z akceptacją placu zabaw.

Aby umożliwić Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu terminowe przekazanie II transzy wsparcia finansowego, ww. dokumenty należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu protokołu odbioru szkolnego placu zabaw przez firmę kontrolującą, jednak nie później, niż do dnia 15 grudnia 2010 roku, na adres:

Kuratorium Oświaty

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Telefony kontaktowe:

-Oddział Programów Rządowych i Zamówień Publicznych - 22 551 24 00 w. 4011,

-Wydział Finansowo-Księgowy- 22 551 24 32.

                                        
                                                                                                                     
                                                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                  Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                               Karol Semik


Pliki do pobrania

Metryczka

26.11.2010
Data publikacji 26.11.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry