Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program 'Wyprawka szkolna' - 2010 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program 'Wyprawka szkolna' - 2010

Dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”

KO.ADM.II.LA.077-2 /10/W
Warszawa, dnia 26 sierpnia 2010 roku


Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie,
WójtowieDotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”


W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne wprowadzonego Uchwałą Nr 76 z dnia 28 maja 2010 r., zwracam się z uprzejmą prośbą  o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia Programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów biorących udział
w Programie.

Przypominam, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci zostaną uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę:
 • w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • w klasie II gimnazjum,
 • w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
 • w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, objęci zostaną po raz pierwszy uczniowie niepełnosprawni: uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Nowi beneficjenci uwzględnieni w programie uczęszczają m. in. do szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych. Szkoły te prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego inne, niż gmina. W związku z tym Gmina, na terenie której znajdują się ww. szkoły, zwraca się do organów prowadzących te szkoły o udzielenie informacji o liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy z programu, uczęszczających do tych szkół.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko  ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a które ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Suma uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów w poszczególnych rocznikach zamieszkujących na terenie danej gminy;

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży – bez względu na kryterium dochodowe.

Uczniowie ci realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tę samą, co ich pełnosprawni rówieśnicy i mogą korzystać ze wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie tylko tych, które są opracowywane z przeznaczeniem dla uczniów słabo widzących, niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą, decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia. Kwoty dofinansowania zostały ustalone na tym samym poziomie bez względu na rodzaj kryterium.

Informacje dotyczące liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem  w poszczególnych klasach oraz wysokość wykorzystanych środków, przyznanych  w pierwszej transzy należy przesłać zgodnie z załączoną tabelą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2010 roku w wersji elektronicznej na adres: wyprawka2010@kuratorium.waw.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2010”

Osoby udzielające dodatkowych wyjaśnień:
 • Aldona Lodzińska – tel. 22/ 551 24 00 w.4011
 • Monika Adamiak – tel. 22/ 551 24 00 w.4021
 • Marta Czubaszek – tel. 22/ 551 24 00 w.4022

Akty prawne:
 • Uchwała Nr 76/2010 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612).

Z poważaniem
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

30.08.2010
Data publikacji 30.08.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry