Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 r.

Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 31 marca 2022 roku zbiorczego sprawozdania z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Warszawa,  dn. 11 lutego 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
IPR.531.3.1.2022.JW
 
Organy prowadzące
realizujące w 2021 r.
rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu”

 

Dotyczy sprawozdawczości w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2021 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania do dnia 31 marca 2022 roku (liczy się data wpływu).

Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie oceny efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania organów prowadzących wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym (nie później, niż do dnia 31 marca br.).

Sprawozdanie przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”

lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania Sprawozdawcy).

W załączeniu wzory sprawozdań, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

  1. Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego.
  2. Sprawozdanie organu prowadzącego do Wojewody.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

 
 

Metryczka

Data publikacji 11.02.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry