Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków

Warszawa,  dn. 25 sierpnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.7.2021.JW
 

Organy prowadzące szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe
i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

dyrektorzy szkół i specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych
woj. mazowieckiego
 
 
Szanowni Państwo,
w związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki DPNP-WIT.4061.58.2021.KK uprzejmie informuję, że 20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”.

Celem nowelizacji było doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku realizacji Programu w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

Harmonogram realizacji Programu w 2021 roku:
- dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do dnia 4 września 2021 r.
- organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek wraz z załącznikami (wnioski dyrektorów szkół lub SOSW, zestawienie szkół lub SOSW zgłoszonych do udziału w Programie wraz z Oświadczeniami, klasyfikacja budżetowa) do dnia 14 września 2021 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do dnia 14 września 2021 r. do:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Zestawienia szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie (Excel) na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

W załączeniu:
- Wzór wniosku organu prowadzącego;
- Zestawienie szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w programie wraz z Oświadczeniami;
- Wzór Wniosku A dyrektora szkoły;
- Wzór Wniosku B1 dyrektora szkoły;
- Wzór Wniosku B2 dyrektora szkoły;
- Wzór Wniosku C dyrektora szkoły lub SOSW;
- Zestawienie pomocy dydaktycznych;
- Klasyfikacja budżetowa.

 

 

 
                        Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                   /-/
                       Dorota Skrzypek
      Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Metryczka

Data publikacji 25.08.2021
Data modyfikacji 06.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry