Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Warszawa, 13 października 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.2.9.2017.AL

Organy prowadzące
Publiczne i niepubliczne szkoły
i biblioteki pedagogiczne

Dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych
w woj. mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na rok 2018. Program dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

Kryterium

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego
(do każdej z podanych kwot należy dodać minimum 20-procentowy wkład własny organu prowadzącego)

Wkład własny organu prowadzącego

Koszt całkowity zadania

szkoły, w których liczba uczniów wynosi do 70 uczniów

2 480 zł

620 zł

3 100 zł

szkoły, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 uczniów

4 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

szkoły, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170 uczniów

12 000 zł

3 000 zł

15 000 zł

biblioteki pedagogiczne

4 600 zł

1 150 zł

5 750 zł

 

Organ prowadzący weryfikuje złożone przez szkoły wnioski, pod kątem prawidłowości zawartych w nich danych. Ze względu na klasyfikację budżetową, środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ, nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół szkół.

Uprzejmie przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Termin złożenia przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosku do organu prowadzącego: do dnia 31 października 2017 r.

Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Mazowieckiego Kuratora Oświaty: do dnia 20 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu).

Organ prowadzący składa wniosek wraz z zestawieniem zbiorczym oraz oświadczeniem w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego w formacie Excel na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl .

Ocenie nie będą podlegały wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw. Doposażenie bibliotek pedagogicznych w książki, w tym w literaturę pedagogiczną i metodyczną, będzie stanowić pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań i postaw czytelniczych uczniów.

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z zasadami realizacji programu i podjęcia działań, mających na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa i rozwój bibliotek w województwie mazowieckim.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

W załączeniu:

Wzór wniosku organu prowadzącego – do wojewody.

Zestawienie szkół – załącznik do wniosku organu prowadzącego.

Zestawienie bibliotek pedagogicznych – załącznik do wniosku organu prowadzącego.

Wzór wniosku dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej – do organu prowadzącego.

Wzór Oświadczenia organu prowadzącego.

 

Metryczka

Data publikacji 13.10.2017
Data modyfikacji 07.11.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry