Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

09.05.2017

Warszawa, dn. 09 maja 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

ZIN.531.4.3.2017.DS

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły
na terenie woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

 
uprzejmie przypominamy, że zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, do dnia 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na ten cel.

Głównym założeniem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Minister Edukacji Narodowej wskazał działania wspierające szkoły, jako priorytetowe do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w ramach celu szczegółowego nr 2 dla Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”:

  •  zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  •  przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

Wsparcie finansowe, w ramach celu szczegółowego nr 2 programu, może być udzielone na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.

Realizowane wsparcie zakłada aktywny oraz cykliczny (na przestrzeni co najmniej od kilku do kilkunastu miesięcy) charakter realizowanych działań prowadzonych w szkole. Mogą one obejmować m.in.: zajęcia, projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów, wsparcie doradcze dla szkół oraz zakup przez szkoły wyposażenia niezbędnego do realizacji wymienionych działań.

Wnioski na realizację działań mogą składać:


1. jednostki samorządu terytorialnego,
2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
3. osoby fizyczne

– będące organami prowadzącymi szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych.

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Na realizację programu w województwie mazowieckim w 2017 roku przeznaczono kwotę 861 502 zł.

W załączeniu wzory wniosków:

Organ prowadzący szkołę do dnia 1 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu) składa wniosek (wraz z zestawieniem zbiorczym oraz wnioskami szkół) w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego na adres: bezpieczna@kuratorium.waw.pl.

Korespondencja mailowa powinna być zatytułowana Bezpieczna+ - nazwa organu przesyłającego wniosek, np. „Bezpieczna+” - Gmina (nazwa gminy).

Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niezawierające danych, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z zasadami realizacji programu i złożenia wniosku na pozyskanie środków finansowych na ten cel.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.05.2017
Data modyfikacji 06.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry