Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

logo MKO
Warszawa, 30 czerwca 2016 r.
 
ZIN.531.6.28.2016.AL

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły
na terenie województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 11 lipca 2016 r. organy prowadzące mogą występować z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w  ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w ramach dodatkowego naboru wniosków.

Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Wsparcie finansowe, w ramach celu szczegółowego nr 2 programu, może być udzielone na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.
Realizowane wsparcie zakłada aktywny oraz cykliczny (na przestrzeni co najmniej od kilku do kilkunastu miesięcy) charakter realizowanych działań prowadzonych w szkole. Mogą one obejmować m.in.: zajęcia, projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów, wsparcie doradcze dla szkół oraz zakup przez szkoły wyposażenia niezbędnego do realizacji wymienionych działań.

Wnioski na realizację działań mogą składać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osoby fizyczne

– będące organami prowadzącymi szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych.

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wykazane w kosztorysie koszty powinny zostać zaplanowane do sfinansowania do końca roku budżetowego 2016, ze względu na brak możliwości przekazania środków finansowych na działania podejmowane po zakończeniu roku budżetowego.

Przypominam, że ze względu na klasyfikację budżetową, środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące itd.), nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół czy inną jednostkę złożoną.

Do dnia 11 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu) z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego  organ prowadzący szkołę występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W załączeniu wzory wniosków:

Organ prowadzący szkołę składa wniosek (wraz z zestawieniem zbiorczym oraz wnioskami szkół) w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną wyłącznie zestawienia zbiorczego na adres: bezpieczna@kuratorium.waw.pl.

Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niezawierające danych, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Planowany termin rozpatrzenia wniosków – do 29 lipca 2016 r.

Przekazanie wsparcia finansowego wybranym wnioskodawcom nastąpi pod warunkiem uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 36 i przekazania ich na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

 

Z poważaniem,

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 13.07.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry