Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Informacja o organizacji kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Kursy kwalifikacyjne dla Nauczycieli

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045) placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego za względu na siedzibę placówki, prowadzić:

1.kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

              a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
             
b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

 2. kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Kursy kwalifikacyjne, wymienione wyżej, nie mogą być prowadzone przez placówki posiadające wyłącznie wstępną akredytację oraz przez placówki doskonalenia, którym cofnięto akredytację na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910).

Zgodnie z § 22 ww. rozporządzenia placówki doskonalenia mogą prowadzić kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy (tzn. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; Dz.U.2019.391).

Zgodnie z § 35 ww. rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2020r. mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne,
o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

  • przygotowania pedagogicznego do nauczania danego języka obcego;
  • wczesnego nauczania danego języka obcego.

Placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli składają do Mazowieckiego Kuratora Oświaty wniosek wraz z dokumentami określonymi w § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045).

Zgodnie z § 21 ust. 5 i 7 ww. rozporządzenia placówka doskonalenia jest obowiązana do:

  • prowadzenia oceny wewnętrznej procesu realizacji kursu kwalifikacyjnego;
  • prowadzenia dokumentacji kursu kwalifikacyjnego;
  • przedstawienia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania z realizacji kursu kwalifikacyjnego nie później niż w terminie miesiąca po jego zakończeniu;
  • prowadzenia rejestru kursów kwalifikacyjnych.

Wniosek o uzyskanie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli,  wraz z dokumentacją, należy złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, pokój 107 (piętro I), lub drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, przynajmniej na jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia kursu.  

Sprawy dotyczące kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli prowadzi Wydział Rozwoju Edukacji, tel. (22) 551- 24- 00 w. 6106, e-mail: red@kuratorium.waw.pl

Metryczka

Data publikacji 30.09.2019
Data modyfikacji 03.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niesłuchowska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niesłuchowska
do góry