Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Awans zawodowy nauczyciela - dane w SIO - Informacje dla nauczycieli -

Nawigacja

Informacje dla nauczycieli

Awans zawodowy nauczyciela - dane w SIO

Nauczyciel, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego podaje numer PESEL i składa oświadczenie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2018.1900 ze zm.) Mazowiecki Kurator Oświaty przekazuje do lokalnej bazy Systemu Informacji Oświatowej do zbioru danych nauczyciela dane identyfikacyjne i dziedzinowe w związku z nadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Przekazanie do SIO danych obejmujących stopień awansu zawodowego jest możliwe po uprzednim pozyskaniu numeru identyfikacyjnego PESEL.

Zgodnie z:

1/ art. 93 ust.4 ww. ustawy dane nauczyciela w zakresie dotyczącym uzyskanego stopnia awansu zawodowego zgromadzone w zbiorze danych nauczycela w lokalnej bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji,

2/ art.93 ust.6 pkt 2 ww.ustawy za zgodą nauczyciela wyrażoną na pismie - dane tego nauczyciela mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres 10 lat, 

3/ art.93 ust.7 ww. ustawy nauczyciel wyrażając zgodę określa okres przechowywania niezanonimizowanych danych.

 

W związku z powyższym nauczyciel, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego podaje numer PESEL.

Metryczka

22.04.2015
Data publikacji 22.04.2015
Data modyfikacji 03.06.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Rozwoju Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska / Joanna Ogrodnik
do góry