Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja do gimazjum - projekt zarządzenia MKO - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rekrutacja do gimazjum - projekt zarządzenia MKO

Dotyczy: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów publicznych na rok szkolny 2016-2017 - konsultacje

Warszawa, dn. 13 stycznia 2016 r..
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.537.1.2016.BBO

Dyrektorzy
Szkół Podstawowych i Gimnazjów
woj. mazowieckiego


Dotyczy: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów publicznych na rok szkolny 2016-2017

 

Szanowni Państwo,

przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klas pierwszych publicznych gimnazjów zostały określone w:

- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły (Dz. U z 2002 r., Nr 56, poz. 506, ze zm.) w § 2 ust. 4 stanowiącym, że „rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności”.

Kurator Oświaty do końca stycznia danego roku szkolnego ma obowiązek podać do publicznej wiadomości harmonogram czynności, o którym mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów  uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

W związku z powyższym przedkładam projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 oraz proszę o przekazanie ewentualnych uwag do dnia 20 stycznia 2016 r. na adres: rekrutacja@kuratorium.waw.pl

Z poważaniem,

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
-/-
Albert Stoma

 

Metryczka

Data publikacji 14.01.2016
Data modyfikacji 14.01.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry