Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - nabór wniosków na 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - nabór wniosków na 2019 r.

Warszawa,  19 października 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.9.2018.MA

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły
i biblioteki pedagogiczne
z terenu województwa mazowieckiego


Dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na rok 2019. Program dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.


Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

Kryterium Maksymalna
wysokość
wsparcia
finansowego
Wkład własny
organu
prowadzącego
(minimum 20%)
Koszt całkowity zadania
(wsparcie finansowe
+ wkład własny)
szkoły, w których liczba uczniów
wynosi do 70 uczniów
2 480 zł 620 zł 3 100 zł
szkoły, w których liczba uczniów
wynosi od 71 do 170 uczniów
4 000 zł 1 000 zł 5 000 zł
szkoły, w których liczba uczniów
wynosi więcej niż 170 uczniów
12 000 zł 3 000 zł 15 000 zł
biblioteki pedagogiczne 4 600 zł 1 150 zł 5 750 złTermin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 31 października 2018 r.
Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Mazowieckiego Kuratora Oświaty: do dnia 20 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do kancelarii).

Uprzejmie przypominam, że organ prowadzący weryfikuje wnioski złożone przez szkoły/biblioteki pedagogiczne, pod kątem prawidłowości zawartych w nich danych, a w szczególności w zakresie tego, czy dla danej szkoły/biblioteki pedagogicznej wniosek składany jest po raz pierwszy czy ponownie (ponownie oznacza, że wniosek dla danej szkoły/biblioteki pedagogicznej był już składany, ale szkoła/biblioteka pedagogiczna nie otrzymała wsparcia finansowego). Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność składanych wniosków, gdyż ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie. Przypominam również, że organ prowadzący może jednokrotnie otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Organ prowadzący składa wniosek wraz z zestawieniem zbiorczym oraz oświadczeniem (dokumenty w załącznikach) w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego w formacie Excel na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl.
 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry