Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania zespołu - Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) -

Nawigacja

Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK)

Zakres działania zespołu

Dane teleadresowe

Zastępca głównego księgowego

Danuta Kwiatek
pokój nr 309
tel.: 22 551 24 00 wew. 3091

LISTA PRACOWNIKÓW

Do zadań Zespołu Finansowo - Księgowego należy pełna obsługa finansowo-księgowa jednostki budżetowej, w szczególności:

 1. opracowywanie, przy współudziale komórek organizacyjnych Kuratorium, materiałów do projektu ustawy budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie zadań realizowanych przez Kuratora;
 2. opracowanie projektów zmian w budżecie w zakresie planu finansowego Kuratorium;
 3. przygotowywanie, na podstawie upoważnienia Wojewody, decyzji Kuratora
  o dokonaniu zmian w budżecie Kuratorium;
 4. opracowanie propozycji podziału środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z rezerw celowych budżetu państwa;
 5. rozliczanie pod względem finansowym;
 6. powadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Kuratorium oraz innych należności wynikających ze stosunku pracy;
 7. sporządzanie list wynagrodzeń i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, prowadzenie dokumentacji i ustalanie zasiłków chorobowych  płatnych z osobowego funduszu płac oraz zasiłków opiekuńczych i sporządzanie  list płatniczych tych zasiłków;
 8. dokonywanie przelewów na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników;
 9. obliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 10. opracowanie listy nagród zakładowego funduszu nagród;
 11. zgłaszanie  do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz obliczanie składek, do których pobierania i odprowadzania zobowiązane jest Kuratorium;
 12. wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, wynagradzania oraz zasiłków chorobowych dla byłych pracowników oświaty (dla potrzeb kapitału początkowego oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych);
 13. rozliczanie służbowych podróży krajowych i zagranicznych pracowników Kuratorium;
 14. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kuratorium, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 15. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów realizowanych przez Kuratorium, finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych;
 16. prowadzenie rozliczeń w zakresie środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 17. rozliczanie umów zleceń oraz umów o dzieło;
 18. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą należności wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych; prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów cywilno-prawnych;
 19. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;
 20. sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 21. sporządzanie analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
 22. obsługa rachunków bankowych i  kasy Kuratorium;
 23. współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, Ministerstwem Edukacji Narodowej, a także z organami kontroli, organami  podatkowymi, bankami, urzędami gmin, powiatów, Urzędem  Marszałkowskim w Warszawie i innymi podmiotami w zakresie realizacji budżetu.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 01.06.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry