Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) -

Nawigacja

Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 312
tel.: 22 551 24 00, wew. 3121

Dyrektor

Małgorzata Wojtaszewska
pokój nr 313
tel.: 22 551 24 00 wew. 3131

Zastępca Dyrektora

Anna Kościańska-Dobosz
pokój nr 306
tel.: 22 551 24 00 wew. 3061

Lista pracowników

Wydziałem Wychowania i Kształcenia Specjalnego kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

W Wydziale funkcjonuje Zespół do spraw profilaktyki, którego pracę koordynuje koordynator, podległy bezpośrednio Dyrektorowi wydziału.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1.  sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi:
  1. przedszkolami, w tym przedszkolami integracyjnymi, z oddziałami  integracyjnymi i specjalnymi oraz innymi formami wychowania przedszkolnego,
  2. szkołami specjalnymi,
  3. młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,
  4. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,
  5. specjalnymi ośrodkami wychowawczymi,
  6. ośrodkami rewalidacyjno-wychowawczymi,
  7. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  8. placówkami oświatowo-wychowawczymi,
  9. placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 2. koordynowanie działań na terenie województwa oraz gromadzenie  dokumentacjiw zakresie:
  1. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  3. kształcenia specjalnego,
  4. prac związanych z letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
  5. rozwoju ruchu artystycznego w szkołach i placówkach oraz prezentacji twórczości dzieci i młodzieży;
 3. monitorowanie na terenie województwa:
  1. programów rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  2. organizacji turystyki szkolnej i krajoznawstwa;
 4. wydawanie na terenie województwa zgody na organizowanie przez osoby prawne lub fizyczne kursów dla wychowawców kolonijnych i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. współdziałanie ze szkołami i instytucjami w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na rynku pracy.

Do zakresu działania Zespołu do spraw profilaktyki należy w szczególności:

 1.  koordynacja systemowych działań dotyczących wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży, w tym:
  1. bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,
  2. zapobiegania zażywaniu substancji psychoaktywnych,
  3. ochrony zdrowia psychicznego,
  4. szkół promujących zdrowie,
  5. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym,
  6. wydarzeń nadzwyczajnych w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;
 2.  inicjowanie oddziaływań upowszechniających systemowe rozwiązania w zakresie minimalizowania skutków ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci i młodzież oraz promujących dobre praktyki we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i młodzieży;
 3.  współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz oddziaływań o charakterze profilaktycznym;
 4.  monitorowanie na terenie województwa spraw dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym liczby wypadków w szkołach i placówkach;
 5.  wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

Nadzór nad Wydziałem sprawuje upoważniony Wicekurator.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 07.12.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry