Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Rozwoju Edukacji (RED) -

Nawigacja

Wydział Rozwoju Edukacji (RED)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Al. Jerozolimskie 28 (V piętro)

wejście do wydziału - pok. 503

 

Sekretariat

pokój nr 508
tel.: 22 551 24 00, wew. 6106

Zastępca Dyrektora

Paweł Magdoń
pokój nr 506
tel.: 22 551 24 00, wew. 6105

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Rozwoju Edukacji kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego Kuratora oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji tego planu;
 2. podawanie do publicznej wiadomości planu nadzoru pedagogicznego w ustalonych terminach;
 3. planowanie prac w zakresie realizacji badań wybranych zakresów działalności szkół albo placówek ustalonych przez Kuratora oraz koordynacja realizacji tych zadań, w tym formułowanie wniosków;
 4. opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Kuratorium, systemowych rozwiązań dotyczących istotnych zagadnień na terenie województwa oraz koordynacja ich realizacji;
 5. monitorowanie jakości nadzoru pedagogicznego na terenie województwa;
 6. przekazywanie wydziałom i delegaturom uzgodnionych narzędzi badawczych oraz informacji dotyczących realizacji zadań w ustalonych terminach;
 7. gromadzenie narzędzi badawczych opracowanych w komórkach organizacyjnych Kuratorium;
 8. koordynacja zadań Kuratora w zakresie ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek;
 9.  koordynacja zadań Kuratora w zakresie kontroli przestrzegania przez szkoły  i placówki przepisów prawa na terenie województwa;
 10.  koordynacja zadań Kuratora w zakresie wspomagania szkół i placówek  na terenie województwa;
 11.  koordynacja zadań Kuratora w zakresie monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz statutowej szkół i placówek na terenie województwa;
 12.  opracowywanie zbiorczych informacji i rocznych raportów o stanie oświaty  w województwie; prowadzenie analiz edukacyjnych i diagnoz pedagogicznych;  przekazywanie wyników badań do wydziałów i delegatur;
 13.  prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji, zwanego dalej Centralnym Rejestrem Skarg i gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 14. okresowa analiza skarg, wniosków i petycji z uwzględnieniem zakresu tematycznego  i sposobu ich rozpatrywania oraz przekazywanie wyników analiz wydziałom  i delegaturom;
 15.  prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji nauczycieli, wydawanie zgody na zatrudnienie nauczycieli niemających kwalifikacji oraz osób niebędących  nauczycielami;
 16.  prowadzenie spraw z zakresu postępowania kwalifikacyjnego o nadanie  nauczycielom stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 17.  nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektorów szkół albo placówek  i organy prowadzące szkoły albo placówki w postępowaniu o nadanie nauczycielom  stopni awansu zawodowego;
 18.  sporządzanie opinii prawnych i wykładni w uzgodnieniu z radcami  prawnymi dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 19.  koordynowanie działań oraz gromadzenie informacji z zakresu awansu zawodowego nauczycieli na terenie województwa;
 20.  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem tytułu honorowego profesora  oświaty oraz koordynowanie działań w tym zakresie na terenie województwa;
 21.  prowadzenie rocznych analiz tematycznych wydanych przez wydziały  i delegatury decyzji i postanowień administracyjnych, w tym opracowywanie  sprawozdań;
 22.  organizacja cyklicznych zajęć doskonalenia zawodowego wizytatorów  w zakresie nadzoru pedagogicznego we współpracy z innymi wydziałami  i delegaturami;
 23.  nadzór nad bibliotekami pedagogicznymi;
 24.  nadzór nad publicznymi i niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli na terenie województwa;
 25.  wydawanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych organizowanych i prowadzonych na terenie województwa przez publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli; prowadzenie rejestru kursów kwalifikacyjnych;
 26. prowadzenie spraw związanych z akredytacją placówek i ośrodków;
 27. przygotowanie merytoryczne i kontrola realizacji zadań związanych
   z dofinansowaniem przez Kuratora wojewódzkich programów doskonalenia  nauczycieli, realizowanych przez publiczne i niepubliczne ośrodki doskonalenia  nauczycieli;
 28. przygotowanie  dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Wojewody i Kuratora informacji, zestawień zbiorczych, sprawozdań i analiz  z zakresu ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania szkół i placówek oraz innych zadań  koordynowanych;
 29. wykonywanie innych czynności zleconych przez Kuratora.

Nadzór nad Wydziałem sprawuje upoważniony Wicekurator.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 14.06.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry