Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) -

Nawigacja

Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 508
tel.: 22 551 24 00, wew. 5081

Dyrektor

Bogusław Fidelus
pokój nr 507
tel.: 22 551 24 00, wew. 5081

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego kieruje dyrektor.

W Wydziale funkcjonuje Zespół Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którego pracę koordynuje koordynator, podległy bezpośrednio Dyrektorowi wydziału.

Do zakresu działania Wydziału należy, w szczególności:

 1.  sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad:
  1. liceami ogólnokształcącymi,
  2. technikami i szkołami branżowymi,
  3. centrami kształcenia praktycznego,
  4. ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  5. publicznymi i niepublicznymi placówkami kształcenia ustawicznego oświaty pozaszkolnej,
  6. publicznymi i niepublicznymi szkołami dla dorosłych;
 2. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, zakładami pracy, organizacjami pracodawców i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie organizacji szkolenia praktycznego uczniów;
 3. realizacja zadań Kuratora w zakresie rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa;
 4. współdziałanie z instytucjami rynku pracy w zakresie dostosowania kształcenia i przekwalifikowania dorosłych do potrzeb rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu;
 5. koordynowanie działań na terenie województwa oraz gromadzenie dokumentacji i informacji z zakresu:

a) przyznawania wybitnie zdolnym uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów,

b) przyznawania wybitnie zdolnym uczniom stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

6. koordynowanie działań na terenie województwa oraz gromadzenie dokumentacji i informacji z zakresu olimpiad przedmiotowych, turniejów wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz współpraca z organizatorami w zakresie ich przeprowadzenia;

7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.”

Do zakresu działania Zespołu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego należy w szczególności:

 1.  wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego;
 2.  promocja szkół branżowych oraz kształcenia dualnego;
 3.  wspomaganie dyrektorów oraz nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu kształcenia zawodowego.

W  czasie nieobecności Dyrektora wydziału jego obowiązki pełni wyznaczony przez Kuratora pracownik wydziału.

Nadzór nad Wydziałem sprawuje upoważniony Wicekurator.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 24.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry