Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) -

Nawigacja

Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 413
tel.: 22 551 24 00, wew. 4131

Dyrektor

Krystyna Mucha
pokój nr 414
tel.: 22 551 24 00, wew. 4141

Zastępca Dyrektora

Przemysław Ogonowski
pokój nr 412
tel.: 22 551 24 00 wew. 4121

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Kształcenia Ogólnego kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

W Wydziale funkcjonuje Zespół Edukacji Włączającej, którego pracę koordynuje koordynator, podległy bezpośrednio Dyrektorowi wydziału.

Do zakresu działania Wydziału należy, w szczególności:

 1.  sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad:
  1. przedszkolami wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych,
  2. publicznymi i niepublicznymi szkołami podstawowymi, z wyłączeniem szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
  3. publicznymi i niepublicznymi gimnazjami, z wyłączeniem gimnazjów wchodzących w skład zespołów ze szkołami ponadgimnazjalnymi;
 2. organizacja, koordynacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i gimnazjów na terenie województwa;
 3. koordynowanie działań na terenie województwa w zakresie:
  1. przestrzegania praw dziecka i praw ucznia,
  2. współdziałania z kościołami i związkami wyznaniowymi,
  3. wspierania działań związanych z edukacją dzieci i młodzieży, mniejszości   narodowych i etnicznych, repatriantów oraz cudzoziemców.

Do zakresu działania Zespołu Edukacji Włączającej należy w szczególności:

 1.  inicjowanie działań przyczyniających się do rozwoju edukacji włączającej w szkołach i placówkach we współpracy z organami prowadzącymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i innymi podmiotami;
 2.  wspomaganie dyrektorów przedszkoli i szkół oraz rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym;
 3.  przygotowanie materiałów, informacji, opinii i innych dokumentów w zakresie działanie Zespołu dla Kuratora, Ministra Edukacji Narodowej i innych podmiotów;
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

Nadzór nad Wydziałem sprawuje upoważniony Wicekurator.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 04.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry