Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) -

Nawigacja

Wydział Administracyjny i Kadr (ADK)

Dane teleadresowe

p.o. Dyrektor

Agnieszka Olender-Świerkowska
pokój nr 104
tel.: 22 551 24 00 wew. 1043

Zastępca Dyrektora

Paweł Gregorczyk
pokój nr 102
tel.: 22 551 24 00 wew. 1021

Zespół do spraw Archiwum

Koordynator

Grzegorz Gierula
tel.: 22 620 30 33

LISTA PRACOWNIKÓW

Zakres działania wydziału

Wydziałem Administracyjnym i Kadr kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

W Wydziale funkcjonuje Zespół do spraw Archiwum, którego pracę koordynuje koordynator, podległy bezpośrednio dyrektorowi Wydziału.

Do zakresu działania Wydziału Administracyjnego należy, w szczególności:

 1. realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i ciągłości pracy Kuratorium;
 2. realizacja zadań administracyjno-obsługowych zapewniających funkcjonowanie delegatur;
 3. prowadzenie archiwum zakładowego obejmującego zbiory archiwalne przechowywane w Warszawie i w delegaturach;
 4. prowadzenie kancelarii i składu chronologicznego;
 5. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem  i stosowaniem przez pracowników Kuratorium przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt;
 6. sprawowanie merytorycznego i technicznego nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Kuratorium;
 7. prowadzenie powielarni, obsługa centrali telefonicznej;
 8. obsługa sekretariatu  Wicekuratorów;
 9. prowadzenie spraw dotyczących pieczęci, stempli i tablic urzędowych;
 10. planowanie i prowadzenie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz   Kuratorium we współpracy z Zespołem Finansowo-Księgowym;
 11. planowanie remontów i konserwacji budynków Kuratorium oraz nadzór nad ich   realizacją;
 12. planowanie, inicjowanie i podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia Kuratorium w sprzęt, urządzenia techniczne, materiały biurowe i środki czystości oraz spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem sprzętu oraz urządzeń technicznych i teletechnicznych;
 13. konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i urządzeń technicznych;
 14. prowadzenie, we współpracy z Wydziałem Informacji i Programów Rządowych,  ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania znajdującego się w posiadaniu Kuratorium;
 15. zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Kuratorium oraz prowadzenie  ewidencji w tym zakresie;
 16. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem floty samochodowej i majątku Kuratorium;
 17. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odzieżą ochronną i roboczą;
 18. gospodarowanie mieniem i lokalami w budynkach oraz obiektach zajmowanych  przez Kuratorium, prowadzenie ewidencji majątku Kuratorium oraz zabezpieczenie  majątku Kuratorium przed kradzieżą;
 19. opisywanie pod względem merytorycznym faktur oraz terminowe ich przekazywanie do Zespołu Finansowo-Księgowego;
 20. prowadzenie ewidencji umów, monitorowanie terminów ważności umów, sporządzanie aneksów i projektów  umów w tym zakresie, z wyjątkiem umów realizowanych przez  wydziały  w związku z zakresem ich zadań ;
 21. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych we współpracy  z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 22. zapewnienie obsługi administracyjnej stanowisk pracy;
 23. zapewnienie obsługi realizacji zadań Rzecznika  Dyscyplinarnego dla Nauczycieli działającego przy Wojewodzie i jego zastępców;
 24. zapewnienie obsługi prac Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli działającej  przy Wojewodzie;
 25. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów Kuratorium;
 26. realizacja zadań wynikających z polityki kadrowej Kuratorium;
 27. tworzenie oraz aktualizowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w Kuratorium;
 28. koordynowanie prac związanych z procesem dokonywania opisów i wartościowania stanowisk w Kuratorium;
 29. organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy;
 30. organizowanie i prowadzenie spraw związanych odbywaniem służby przygotowawczej;
 31. organizowanie praktyk, staży i wolontariatu;
 32. wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników Kuratorium, w tym koordynowanie i monitorowanie procesu ustalania i realizacji Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego; organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Kuratorium;
 33. koordynowanie i monitorowanie systemu dokonywania ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej;
 34. prowadzenie dokumentacji personalnych, wystawianie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy; prowadzenie kadrowej bazy danych o aktualnych i byłych pracownikach;
 35. prowadzenie dokumentacji personalnych, wystawianie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy; prowadzenie kadrowej bazy danych o aktualnych i byłych pracownikach;
 36. wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia;
 37. prowadzenie spraw  dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 38. sporządzanie w oparciu o akta osobowe dokumentacji dla poszczególnych pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, dodatki za wysługę lat, okresowe badania lekarskie, odprawy emerytalne;
 39. sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych i prowadzenie rejestru urlopów pracowników;
 40. opracowywanie projektu regulaminu pracy Kuratorium i zmian do regulaminu we współpracy z radcami prawnymi;
 41. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 42. nadzór nad dyscypliną pracy pracowników Kuratorium;
 43. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych albo zleconych przez Kuratora.

Do zakresu działania Zespołu do spraw Archiwum należy, w szczególności:

 1. przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych urzędu oraz dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych;
 2. przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, udostępnianie  oraz prowadzenie ewidencji zgromadzonej dokumentacji;
 3. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
 4. wystawianie duplikatów dyplomów, świadectw szkolnych, zaświadczeń lub innej dokumentacji z przebiegu nauki.

Nadzór nad Wydziałem sprawuje upoważniony Wicekurator.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 10.06.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry