Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania - Pełnomocnik ds. kontroli i audytu (AUD) -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. kontroli i audytu (AUD)

Zakres działania

Dane teleadresowe

Edyta Szyszkowska

pokój nr 204
tel.: 22 551 24 00, wew. 2041

Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw kontroli i audytu należy, w szczególności:

 1. koordynowanie, dokumentowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
 2. opracowywanie planów kontroli i sprawozdań;
 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych; przewodniczenie zespołom i komisjom kontroli powoływanym przez Kuratora;
 4. opracowywanie i przedkładanie Kuratorowi wyników kontroli;
 5. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola jakości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych;
 6. sukcesywne wykorzystywanie ustaleń kontroli oraz wyników oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej do inspirowania działań mających na celu doskonalenie pracy Kuratorium;
 7. gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, sporządzania planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 8. współdziałanie z jednostkami kontroli zewnętrznej;
 9. prowadzenie spraw dotyczących statutu i regulaminu organizacyjnego Kuratorium;
 10.  opracowanie projektów zarządzeń Kuratora w zakresie zadań pełnomocnika;
 11.  opracowanie tekstów jednolitych wewnętrznych aktów prawnych;
 12.  udzielanie wskazówek w zakresie stosowania przepisów wynikających z aktów prawa wewnętrznego;
 13.  opracowanie projektów zakresów czynności dla dyrektorów wydziałów, dyrektorów delegatur, zastępców dyrektorów wydziałów, zastępców dyrektorów delegatur, dla pracowników;
 14.  przygotowanie projektów upoważnień Kuratora  do podpisywania pism i decyzji; prowadzenie ewidencji udzielonych  upoważnień;
 15.  przygotowanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Kuratora;
 16. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu podlega bezpośrednio Kuratorowi.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 10.07.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry