Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecki Kurator Oświaty - Wydziały -

Nawigacja

Dane teleadresowe

Mazowiecki Kurator Oświaty

Wioletta Krzyżanowska

pokój nr 213

Sekretariat

pokój nr 212
tel.: 22 551 24 00, wew. 2121

Mazowiecki Kurator Oświaty

 • Kurator w imieniu Wojewody wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela i przepisach odrębnych, na terenie województwa przy pomocy Kuratorium.
 • Kurator, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:
 1. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego;
 2. dokonuje oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;
 3. decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w kontrolach doraźnych, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;
 4. wykorzystuje wyniki sprawdzianu i egzaminów do oceny efektów i jakości kształcenia w województwie oraz ustala kierunki działań naprawczych lub doskonalących;
 5. wspomaga dyrektorów publicznych szkół i placówek w doskonaleniu jakości pracy szkół i placówek;
 6. diagnozuje oraz ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół i placówek;
 7. wspomaga rozwój zawodowy pracowników Kuratorium sprawujących nadzór pedagogiczny, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad, konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli i szkołami wyższymi;
 8. wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz wykonuje zadania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli;
 9. gromadzi informacje o pracy dyrektorów nadzorowanych publicznych i niepublicznych szkół i placówek w celu dokonywania oceny cząstkowej ich pracy w zakresie realizacji zadań wymienionych w odrębnych przepisach;
 10.  w ustalonym terminie:
  1. przekazuje Wojewodzie wnioski wynikające z ewaluacji i kontroli przeprowadzanych w szkołach i placówkach województwa,
  2. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  3. podaje do publicznej wiadomości drogą elektroniczną plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;
 11.  współdziała z instytucjami wspomagającymi w diagnozowaniu jakości pracy  szkół i placówek;
 12.  wspomaga działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie  organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;
 13.  upowszechnia osiągnięcia i dorobek szkół, placówek, uczniów i nauczycieli,  prezentuje przykłady dobrych praktyk;
 14.  współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami  w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, organizacji  wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa w okresie ferii letnich  i zimowych;
 15.  współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie  kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
 16.  współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kreowania  regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnie z polityką oświatową państwa.
 • Kurator w wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego współpracuje z dyrektorami szkół i placówek, a także, w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym, współdziała z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz organami prowadzącymi szkoły lub placówki.
 • Kurator, realizując nadzór pedagogiczny, a w szczególności wspierając szkoły i placówki w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, może zasięgać opinii przedstawicieli środowisk uczniowskich. Może w tym celu powoływać zespoły reprezentujące uczniów.
 • Kurator, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, wydaje w imieniu Wojewody decyzje administracyjne, postanowienia, zarządzenia, opinie, zgody i oceny.
 • Kurator zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Kuratorium, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:
 1. sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Kuratorium w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań;
 2. nadzorowanie przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu oraz nadzorowanie realizacji budżetu;
 3. wnioskowanie do Wojewody o nadanie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium;
 4. gospodarowanie mieniem Kuratorium, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Kuratorium;
 5. zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Kuratorium;
 6. organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w Kuratorium;
 7. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 8. wykonywanie innych zadań, w szczególności w zakresie obronności, określonych w odrębnych przepisach.
 • Kurator dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Kuratorium oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, a w szczególności:
 1. dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikami Kuratorium oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy;
 2. dysponuje funduszem nagród, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 3. administruje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kuratorium.
 • Kurator rozstrzyga spory kompetencyjne między wydziałami i delegaturami.
 • Kurator zapewnia obsługę prac Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli działającej przy Wojewodzie.

 • Kurator zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną realizacji zadań Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.  

Dane teleadresowe

I Mazowiecki Wicekurator OświatySekretariat

pokój nr 208
tel.: 22 551 24 00, wew. 2081

I Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 • Wicekurator wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym zarządzeniem Kuratora.
 • W przypadku nieobecności Kuratora kompetencje Kuratora wykonuje Wicekurator wyznaczony zarządzeniem, przy czym zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Kuratora.
 • Zakres zadań i kompetencji:
 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Delegaturą w Ciechanowie, Delegaturą w Ostrołęce i Delegaturą w Siedlcach w zakresie właściwego i terminowego wykonywania zadań;
 2. podpisywanie pism, decyzji i innych dokumentów przedkładanych do podpisu dyrektorowi nadzorowanej delegatury lub jego zastępcy w przypadku nieobecności dyrektora delegatury i jego zastępcy;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Wychowania i Kształcenia Specjalnego, Wydziałem Administracyjnym i Kadr, Wydziałem Informacji i Programów Rządowych w zakresie merytorycznego i terminowego wykonywania zadań, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych w Regulaminie do wyłącznej kompetencji Kuratora;
 4. podpisywanie pism w zakresie objętym zadaniami nadzorowanych wydziałów:
 1. w sprawach nadzoru nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektorów szkół/placówek w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego,
 2. decyzje w zakresie usunięcia uchybień związanych z działalnością szkoły lub placówki z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty,
 3. w sprawach odwołania od oceny pracy i od oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
 4. w sprawach dotyczących oceny pracy dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli oraz do podpisywania oceny pracy dyrektorów szkół/placówek;
 5. w sprawach powierzania stanowisk dyrektorom szkół i placówek po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty,
 6. w sprawach delegowania przedstawicieli Kuratora do prac w komisjach konkursowych, wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty,
 7. w sprawach wyrażania zgody na organizowanie przez osoby prawne lub osoby fizyczne kursów dla wychowawców i kierowników kolonijnych na terenie województwa,
 8. w sprawach dotyczących europejskich programów edukacyjnych,
 9. w sprawach realizacji programów rządowych na rzecz dzieci i młodzieży, z wyłączeniem umów i porozumień,
 10. w sprawach współdziałania z organizacjami pozarządowymi,
 11. w sprawach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. w sprawach dotyczących środków pochodzących z dotacji celowych oraz w sprawach dotyczących innych środków, w tym środków unijnych,
 13. w sprawach dotyczących informatyzacji Kuratorium: zakup sprzętu i oprogramowania, serwis, konsultacje z firmami;
 14. w sprawach współdziałania z organizacjami pozarządowymi,
 1. podpisywanie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie przekształcenia lub likwidacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie województwa mazowieckiego, po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty;
 2. podpisywanie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty opinii dotyczących odwołania ze stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej na terenie województwa mazowieckiego, po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty;
 3. podpisywanie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty opinii projektów uchwał o planie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych;
 4. podpisywanie decyzji i postanowień administracyjnych przedkładanych przez nadzorowane wydziały do podpisu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do osobistego podpisu;
 5. podpisywanie pism i dokumentów przedkładanych do podpisu w sprawach dotyczących zadań nadzorowanych wydziałów, do podpisywania których Mazowiecki Kurator Oświaty upoważnił imiennie dyrektorów ww. wydziałów w przypadku ich nieobecności w Kuratorium;
 6. podpisywanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli w sprawach właściwych dla nadzorowanych wydziałów, z wyłączeniem odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności pracowników nadzorowanych wydziałów/delegatur oraz odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 7. podpisywania zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych wydziałów;
 8. podpisywanie duplikatów świadectw, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania oraz świadectw pracy i  zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 9. parafowanie:
 1. planów, sprawozdań i innych dokumentów przygotowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne przekazywanych do Wojewody Mazowieckiego oraz innych podmiotów,
 2. opinii do projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów władzy i administracji państwowej,
 3. opinii w sprawach prowadzenia eksperymentów w szkołach i przedszkolach,
 4. wniosków Komisji likwidacyjnej w sprawie likwidacji mebli i sprzętu oraz środków trwałych,
 5. pism, umów i decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych i programów rządowych,
 6. pism z zakresu obsługi funkcji reprezentacyjnych Kuratora,
 7. innych pism, decyzji i dokumentów przedkładanych przez nadzorowane wydziały/delegatury do podpisu Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty wykonuje w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty inne czynności w zakresie określonym odrębnym upoważnieniem.

 

Dane teleadresowe

II Mazowiecki Wicekurator OświatySekretariat

pokój nr 208
tel.: 22 551 24 00, wew. 2081

II Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 • Wicekurator wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym zarządzeniem Kuratora.
 • W przypadku nieobecności Kuratora kompetencje Kuratora wykonuje Wicekurator wyznaczony zarządzeniem, przy czym zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Kuratora.
 • Zakres zadań i kompetencji:
 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Delegaturą w Płocku, Delegaturą w Radomiu w zakresie właściwego i terminowego wykonywania zadań;
 2. podpisywanie pism, decyzji i innych dokumentów przedkładanych do podpisu dyrektorowi nadzorowanej delegatury lub jego zastępcy w przypadku nieobecności dyrektora delegatury i jego zastępcy;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Kształcenia Ogólnego, Wydziałem Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego oraz Wydziałem Rozwoju Edukacji w zakresie merytorycznego i terminowego wykonywania przez nie zadań, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych w Regulaminie do wyłącznej kompetencji Kuratora;
 4. podpisywanie pism w zakresie objętym zadaniami nadzorowanych wydziałów:
 1. w sprawach nadzoru nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektorów szkół/placówek w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego,
 2. decyzje w zakresie usunięcia uchybień związanych z działalnością szkoły lub placówki z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty,
 3. w sprawach skreślenia placówki kursowej z ewidencji placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 4. w sprawach odwołania od oceny pracy i od oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
 5. w sprawach dotyczących oceny pracy dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli oraz do podpisywania oceny pracy dyrektorów szkół/placówek;
 6. w sprawach powierzania stanowisk dyrektorom szkół i placówek po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty,
 7. w sprawach delegowania przedstawicieli Kuratora do prac w komisjach konkursowych, wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty,
 8. regulaminy, zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty dotyczące konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 1. podpisywanie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie przekształcenia lub likwidacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie województwa mazowieckiego, po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty;
 2. podpisywanie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty opinii dotyczących odwołania ze stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej na terenie województwa mazowieckiego, po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty;
 3. podpisywanie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty opinii projektów uchwał o planie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół.
 4. podpisywanie decyzji i postanowień administracyjnych przedkładanych przez nadzorowane wydziały do podpisu,  z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do osobistego podpisu,
 5. podpisywanie pism i dokumentów przedkładanych do podpisu w sprawach dotyczących zadań nadzorowanych wydziałów, do podpisywania których Mazowiecki Kurator Oświaty upoważnił imiennie dyrektorów ww. wydziałów w przypadku ich nieobecności w Kuratorium;
 6. podpisywanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli w sprawach właściwych dla nadzorowanych wydziałów, z wyłączeniem odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności pracowników nadzorowanych wydziałów/delegatur oraz odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 7. podpisywania zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych wydziałów;
 8. podpisywanie duplikatów świadectw, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania oraz świadectw pracy i  zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 9. uwierzytelnianie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
 10. parafowanie:
 1. planów, sprawozdań i innych dokumentów przygotowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne przekazywanych do Wojewody Mazowieckiego oraz innych podmiotów,
 2. opinii do projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów władzy i administracji państwowej,
 3. opinii w sprawach prowadzenia eksperymentów w szkołach i przedszkolach,
 4. pism z zakresu obsługi funkcji reprezentacyjnych Kuratora,
 5. innych pism, decyzji i dokumentów przedkładanych przez nadzorowane wydziały/delegatury do podpisu Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty wykonuje w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty inne czynności w zakresie określonym odrębnym upoważnieniem.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 23.03.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry