Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej - Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej -

Nawigacja

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) (dalej „RODO”), informuję:

 1. Administratorem Państwa danych jest Mazowiecki Kurator Oświaty z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
  1. korespondencji drogą pocztową: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa;
  2. korespondencji drogą poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.waw.pl
  3. telefonicznie – centrala: 22 551 24 00, faks: 22 826 64 97.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@kuratorium.waw.pl lub telefonicznie: 22 551 24 00 wew. 1132.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”, w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
 4. Mazowiecki Kurator Oświaty co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionym, właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw lub którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Mazowiecki Kurator Oświaty nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
 5. Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej.
 6. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W niektórych sprawach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Mazowiecki Kurator Oświaty nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu profilowania.

W celu ustalenia czy wniosek pochodzi od osoby uprawnionej mogą być Państwo poproszeni o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość (art. 12 RODO).

 

Metryczka

Data publikacji 17.05.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Borkowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry