Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady Udzielania Patronatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Zasady udzielania patronatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty -

Nawigacja

Zasady udzielania patronatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty

ZASADY UDZIELANIA PATRONATU 
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY  (MKO)

 

                  I. Postanowienia ogólne

 1. Patronat honorowy MKO stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z oświatą i wychowaniem oraz istotnego dla działań MKO. Przedsięwzięcie powinno służyć promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku oświaty. 
 2. MKO nie obejmuje patronatem przedsięwzięcia odpłatnego dla uczestników, a także przedsięwzięcia o charakterze lobbystycznym, reklamowym, komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służącym promocji produktów i usług zarówno organizatora, jak i jego partnerów).
 3. MKO nie obejmuje honorowym patronatem produkcji filmowych, publikacji, opracowań, a także statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji.
 4. MKO nie udziela również patronatów o charakterze stałym. Patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 5. MKO obejmuje patronatem wydarzenia o charakterze jednostkowym oraz zamykające się w krótkiej przestrzeni czasowej. W przypadku wydarzeń o charakterze wieloskładnikowym (np. kampania, projekt) organizator powinien wskazać jedno wiodące, najbardziej prestiżowe wydarzenie/element, które zasługiwałoby na objęcie patronatem.
 6. MKO zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu nad przedsięwzięciem we wczesnym etapie realizacji, które nie ma jeszcze dokładnie określonych celów i źródeł finansowania, organizowanemu po raz pierwszy i mającemu charakter pilotażowy.
 7. Podczas rozpatrywania wniosku brane są pod uwagę, w szczególności następujące kryteria:
 • nieodpłatny  charakter przedsięwzięcia,
 • stopień przygotowania projektu do realizacji, w tym kompletność przekładanych z wnioskiem dokumentów,
 • dorobek merytoryczny instytucji ubiegającej się o patronat lub rekomendację w obszarze działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,
 • realizacja polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym,
 • realizacja celów Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • wartości merytoryczne i wychowawcze,
 • innowacyjne i nowatorskie rozwiązania służące podniesieniu jakości pracy szkoły lub placówki,
 • przedsięwzięcie skierowane do dzieci, młodzieży i nauczycieli,
 • zasięg terytorialny przedsięwzięcia.
 1. W przypadku wniosku dotyczącego konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia w regulaminie zapisu, iż: objęcie patronatem konkursu (zawodów, turnieju) przez MKO nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 2. W przypadku przedłożenia przez danego Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o przyznanie honorowego patronatu, MKO zastrzega sobie prawo do objęcia patronatem tylko jednego przedsięwzięcia, które zostanie uznane za najbardziej wartościowe.  
 3. W uzasadnionych przypadkach MKO może objąć patronatem honorowym przedsięwzięcia, które nie spełnia wymogów opisanych w Postanowieniach ogólnych. Wyróżnienie może być przyznane, jeśli inicjatywę cechuje wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny, nie jest ona nastawiona bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznana za istotną z punktu widzenia rozwoju oświaty w województwie mazowieckim.
 4. Objęcie patronatem honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału MKO lub przedstawicieli KO w wydarzeniu, w pracach jury/komisji lub wsparcia organizacyjnego.
 5.  Patronat honorowy jest pozafinansową formą wsparcia dla danego przedsięwzięcia; podmiotowi otrzymującemu patronat nie przysługują żadne roszczenie finansowe lub rzeczowe.

 

                  II. Procedura obejmowania wyróżnieniem

 1. Patronat jest udzielany na podstawie wniosku złożonego na określonym wzorze. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną (w przypadku występowania w imieniu organizatora do wniosku należy dołączyć upoważnienie do reprezentowania organizatora) i przesłany na adres korespondencyjny KO lub w formie zeskanowanej na adres mailowy: kuratorium@kuratorium.waw.pl lub złożony poprzez  ePUAP. 
 2. Wniosek o patronat honorowy należy złożyć nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia (jeżeli regulamin inicjatywy przewiduje formę etapów, przed terminem rozpoczęcia realizacji I etapu przedsięwzięcia/inicjatywy).
 3. Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty, np.: regulamin przedsięwzięcia, szczegółowy program, listę prelegentów, materiały promocyjne, opracowania, w szczególności te, które będą udostępniane uczestnikom podczas realizacji przedsięwzięcia, jak również dokumenty potwierdzające przyznanie innych patronatów.
 4. W trakcie rozpatrywania sprawy wnioskodawca może być zobligowany do przekazania dodatkowych informacji i dokumentów.
 5. Informacja  w sprawie przyznania  patronatu oraz wszelka korespondencja w sprawie będzie przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku lub na skrzynkę ePUAP.
 6. Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na innym niż ustalony wzór wniosku nie będą rozpatrywane.
 7. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.
 8. Przyznanie lub odmowa przyznania patronatu nie ma charakteru postanowienia i decyzji w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, a zatem w tym zakresie nie przysługuje zażalenie i odwołanie.
 9. Przyznanie patronatu nie podlega opłatom.
 10. Komórką  odpowiedzialną za obsługę wniosków jest Wydział – Biuro Kuratora Oświaty. Dodatkowych informacji udziela Wydział – Biuro Kuratora Oświaty pod numerem telefonu 22 551 24 00 wew. 1104.

 

                  III. Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwać się logotypem MKO oraz informacją o przyznaniu honorowego patronatu w materiałach informacyjno-promocyjnych wyłącznie po jego otrzymaniu. Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp, muszą uzyskać akceptację KO.
 2. Logo MKO nie może być używane po ustaniu realizacji danego przedsięwzięcia w związku, z którym został przyznany patronat.
 3. Organizator powinien niezwłocznie poinformować KO o wszelkich zmianach w regulaminie, harmonogramie, programie wydarzenia, itp.
 4. W ciągu 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia organizator powinien przekazać do KO sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem.  
 5. Nieprzesłanie do akceptacji materiałów promocyjnych zawierających logotyp, informacji o istotnych zmianach w realizacji przedsięwzięcia oraz nieterminowe złożenie lub brak sprawozdania mogą skutkować cofnięciem patronatu lub negatywną decyzją w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez danego organizatora.
 6. Informacja o przyznaniu patronatu jest publikowana na stronie internetowej KO.

 

                   IV. Odebranie patronatu

 1. MKO zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu w każdym momencie, a w szczególności, gdy:
 • zaszły okoliczności, o których organizator nie poinformował KO,
 • organizator naruszył zasady przyznawania patronatów,
 • wydarzenie negatywnie wpływa na wizerunek MKO.
 1. Wyróżnienie może zostać odebrane także bez podania przyczyny.

 

                   V. Patronaty Prezydenta RP i Pierwszej Damy

 1. MKO nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 2. MKO nie obejmuje patronatem honorowym także wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 3. Jeśli organizator ubiega się o patronat Prezydenta RP lub Pierwszej Damy, powinien  podać tę informację we wniosku, a po otrzymaniu decyzji z Kancelarii Prezydenta poinformować o tym KO.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.01.2023
Data modyfikacji 05.01.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Janiewicz
do góry