Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

W dniu 27 marca 2013 r. w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych całego województwa mazowieckiego oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

W dniu 27 marca 2013 r. w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych całego województwa mazowieckiego oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik otwierając konferencję podkreślił ważną rolę poradni - specjalistycznej instytucji w systemie oświaty - we wspomaganiu szkół i placówek w ich jakościowym rozwoju, a przede wszystkim w diagnozowaniu indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Dodał, że właściwa diagnoza pozwala na zaprojektowanie takiej indywidualnej ścieżki edukacyjno – terapeutycznej dla dziecka, która pomoże osiągnąć w pracy z nim zamierzone efekty.

Na rozwój możliwości uczniów z niepełnosprawnością, ich talentów i zdolności zwracał uwagę w swoim wystąpieniu Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej prof. dr hab. Jan Łaszczyk, uczelni, która przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonali kompetencje już pracujących pedagogów.

Konferencja z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kingi Bartoszewskiej - głównego specjalisty w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN, poświęcona była analizie zadań poradni zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, nowemu Systemowi Informacji Oświatowej oraz niezwykle ważnej problematyce, zarówno z perspektywy poradni jak i szkoły – językowi orzeczeń i opinii, a także oczekiwaniom szkół i placówek w tym zakresie.

Merytoryczne wystąpienia dr Doroty Mielcarek i Anny Zych – doradców metodycznych Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń - jednocześnie pracowników poradni, były refleksyjną analizą treści orzeczeń i opinii oraz podzieleniem się spostrzeżeniami i problemami zgłaszanymi przez szkoły i placówki, dotyczącymi rozumienia zapisów dokumentów wydawanych przez poradnie. Prelegentki podkreślały niezwykle ważny dla odbiorców orzeczeń i opinii aspekt – zrozumiały język i konkretne wskazówki do pracy z uczniem.

Merytoryczne spotkanie środowiska poradni z całego województwa jest działaniem mającym na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, w szczególności w zakresie orzekania i opiniowania oraz okazją do rozmowy o efektywnej realizacji zadań przez poradnie, we współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami, a także rodzicami dzieci i młodzieży.

W załączeniu prezentacje z konferencji.
 

Metryczka

27.03.2013
Data publikacji 27.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Wojdyła
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry