Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja do gimnazjów - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do gimnazjów

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów województwa mazowieckiego

                                                                                               Warszawa, 28 stycznia 2013 r.
 
KOG.537.1.2013.LP
                                                                                  
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
i Gimnazjów
woj. mazowieckiego
 
 
dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów
 
Szanowni Państwo,
             
            z uwagi na prowadzenie przez niektóre gimnazja publiczne elektronicznej rekrutacji uczniów  proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014, które ustala różne terminy m. in.: dla składania podań uczniów i ogłaszania list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum.
 
Równocześnie przypominam, że proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych gimnazjów publicznych należy prowadzić w oparciu o zapisy zawarte w:
- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624
z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).
 
            Szczególną uwagę Państwa zwracam na zapisy:
1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
   - art.16 ust 6, 6a. Zadania dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
i gimnazjów względem uczniów zamieszkałych poza obwodem ich szkoły,
- art. 19 ust. 1. Zadania dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów względem uczniów zamieszkałych w obwodzie ich szkoły.
2.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie  warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych:
- § 5 ust. 1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalonej przez gminę przyjmuje się:
1)        z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;
2)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych   zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
- § 5 ust. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.
- § 5 ust. 3. Gimnazjum może przeprowadzić dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach określonych przez radę pedagogiczną.
- § 6 ust. 2.  Do (…) gimnazjum integracyjnego oraz do oddziałów integracyjnych w (…) gimnazjach ogólnodostępnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są:
1)    dzieci posiadające orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów;
2)    dzieci pełnosprawne, na warunkach określonych w § 2 - 5 cytowanego     rozporządzenia.
- § 12 i § 17. Kandydaci do klas sportowych przystępują do zaliczania prób sprawności fizycznej ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, lub trenera albo instruktora, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą.
- § 5 ust. 4. Dyrektor gimnazjum, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom zawarte w statucie kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, a kandydatom do oddziałów dwujęzycznych, kryteria ich przyjmowania oraz ustalone przez radę pedagogiczną warunki przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, termin nie dotyczy szkół nowo tworzonych.
3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w  sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki:
- § 2 ust. 4. Rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
4.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół:
Załącznik nr 3 - § 18a. Statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.
Ponadto informuję, że w roku szkolnym 2012/2013 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzane są konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych z następujących przedmiotów: 1) język polski; 2) matematyka; 3) przyroda,
4) Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA11 oraz zlecone konkursy tematyczne i interdyscyplinarne: 1) Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 2) „Janusz Korczak - wielki przyjaciel dzieci” - konkurs dla szkół podstawowych.
 
W związku z powyższym, zobowiązuję Państwa Dyrektorów do ponownego przeanalizowania szczegółowych zasad rekrutacji zawartych w statutach szkół
i dostosowanie ich zapisów do obowiązującego w tym zakresie prawa oświatowego oraz przekazanie rzetelnych informacji kandydatom do klas pierwszych i ich rodzicom.
 
Z poważaniem
 
Mazowiecki Kurator Oświaty
/ - /
mgr inż. Karol Semik

Pliki do pobrania

Metryczka

30.01.2013
Data publikacji 30.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Lipień
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Rudzińska
do góry