Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2011 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2011

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 6 ustawy z dn. 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49 poz. 463, z późn. zm.).

Warszawa, dnia 20 grudnia 2011
WKS.534.53.2011.MS

Państwo
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci miast,
Burmistrzowie, Wójtowie

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Mirosława Sielatyckiego z dnia 16 grudnia 2011 r., znak DS-WSA-PH-030/167/2011 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2011 r. Dane budzące wątpliwości dotyczą:
 1. Liczby uczniów niebądących obywatelami polskimi.
 2. Uczniów w oddziałach sportowych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego.
 4. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne.
 5. Szkół, w których występują oddziały specjalne.
 6. Szkół, w których funkcjonują oddziały integracyjne.
 7. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły.
 8. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły.
 9. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.
 10. Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 11. Liczby dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

W załączeniu pismo Podsekretarza Stanu Pana Mirosława Sielatyckiego z wyjaśnieniami dotyczącymi przesłanych danych oraz otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej wykazy z SIO wg stanu na 30 września 2011 r., które wymagają weryfikacji. W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 6 ustawy z dn. 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49 poz. 463, z późn. zm.).

W związku z powyższym proszę o weryfikację danych w terminie do dnia 4 stycznia 2012 r. i przesłanie poprawionych, wyeksportowanych plików na adres sio@kuratorium.waw.pl.
 
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariusz Dobijański
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

20.12.2011
Data publikacji 20.12.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MarcinSnopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry