Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich

Mijają trzy lata od czasu wprowadzenia reformy, zgodnie z którą rodzice mogą decydować o posyłaniu swoich sześcioletnich dzieci do szkół. Był to okres dużego wysiłku ze strony dyrektorów szkół, nauczycieli, organów prowadzących szkoły. Dzięki Państwa staraniom w województwie mazowieckim do szkół trafiło 13 600 dzieci sześcioletnich.


KOG.571.40.2011.KM                                                                                                                   Warszawa, 19 grudnia 2011r.

Przedstawiciele
organów prowadzących szkoły
województwa mazowieckiego

dotyczy: obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich

Szanowni Państwo,

mijają trzy lata od czasu wprowadzenia reformy, zgodnie z którą rodzice mogą decydować o posyłaniu swoich sześcioletnich dzieci do szkół. Był to okres dużego wysiłku ze strony dyrektorów szkół, nauczycieli, organów prowadzących szkoły. Dzięki Państwa staraniom w województwie mazowieckim do szkół trafiło 13 600 dzieci sześcioletnich. Są gminy, w których odsetek dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych jest wysoki. Ale są również gminy, w których sześciolatki nie uczęszczają do szkół w ogóle lub ich liczba jest niewielka. Szczegółowe dane przekazuję Państwu w załączniku.

Aby umożliwić samorządom odpowiednie przygotowanie wszystkich szkół podstawowych do spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie, biorąc jednocześnie pod uwagę oczekiwania rodziców, Minister Edukacji Narodowej przekazał do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakładający m. in. przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez sześcioletnie dziecko edukacji szkolnej.

Zachęcam Państwa do szczegółowej analizy wdrażania reformy systemu oświaty w podległych Państwu gminach oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie w każdej szkole podstawowej właściwego standardu kształcenia i opieki dla dziecka sześcioletniego oraz informowanie rodziców uczniów o wdrażanych zmianach i już istniejącej ofercie szkół.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na prognozy demograficzne, które w sposób istotny powinny warunkować proces planowania zadań z zakresu edukacji publicznej w kontekście obniżania wieku obowiązku szkolnego.

Przypominam, że do 2014 r. zaplanowana została realizacja programu rządowego „Radosna szkoła”, którego celem jest pomoc finansowa dla organów prowadzących szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, a także w przygotowaniu szkół do rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie.

Na przygotowanie szkół i nauczycieli do pracy z młodszymi uczniami przeznaczono również środki w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”. Otrzymane w ramach projektu środki finansowe mogą być przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej oraz na organizację dodatkowych zajęć rozwijających i usprawniających.


             Z poważaniem


                                                                        Karol Semik
                                                                                /-/
                                                       Mazowiecki Kurator Oświaty


Metryczka

19.12.2011
Data publikacji 19.12.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry