Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o Konkursie na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o Konkursie na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym

Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 32 (00 – 024) ogłasza Konkurs na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” nr 4/PO KL/2009 realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie o Konkursie na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym

Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

 

Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 32 (00 – 024) ogłasza Konkurs na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” nr 4/PO KL/2009 realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
 

Projekt „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” składa się z dwóch etapów. Realizacja etapu drugiego uzależniona jest od pozytywnej oceny rezultatów etapu I przez jednostkę wdrażającą.
 

Rekrutacja posiada charakter otwarty, powszechny i jawny.
 

Panel Ekspertów liczył będzie dziewięciu członków, w tym trzech pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, trzech metodyków nauczania oraz trzech nauczycieli.

 

Do zadań Panelu Ekspertów w pierwszym etapie realizacji Projektu należeć będzie m.in.:

 

 • opracowanie tematyki wykładów nagrywanych w ramach Projektu oraz wytycznych dla autorów wykładów,
 • zbiorcze opracowanie podręcznika dla nauczyciela i książki ćwiczeń dla ucznia (powiązanych tematycznie z każdym z wykładów),
 • opracowanie metodyki realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego w szkołach ponadgimnazjalnych (metodologia prowadzenia zajęć z nagranymi wykładami wraz
  z instrukcją stosowania tego produktu),
 • opracowanie metodologii użycia programów popularno-naukowych TVP,
 • opracowanie strategii wdrażania produktu innowacyjnego,
 • kontrola jakości merytorycznej wykładów,
 • uczestnictwo w przygotowaniu raportu końcowego z etapu I.

 

W drugim etapie realizacji Projektu do zadań Panelu Ekspertów będą należały wspólne prace z nauczycielami, którzy brali udział w szkoleniach, a następnie przez 12 miesięcy prowadzili zajęcia pozalekcyjne w swoich szkołach. Ich działanie ma doprowadzić do stworzenia analiz odpowiadających na pytanie na ile innowacyjny sposób prowadzenia zajęć przełożył się na wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi oraz czy zmieniła (zwiększyła) się liczba uczniów deklarujących chęć kontynuowania nauki na kierunkach studiów opartych na wiedzy.

W ramach konkursu wybranych zostanie: trzech metodyków nauczania oraz trzech nauczycieli (łącznie 6 Ekspertów).

 • Do udziału w pracach Panelu Ekspertów może zgłosić się Kandydat będący metodykiem nauczania z minimum trzyletnim stażem pracy.
 • Do projektu może zgłosić się Kandydat będący nauczycielem z minimum trzyletnim stażem, czynny zawodowo w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Kandydat zgłasza swój udział poprzez doręczenie w jednym egzemplarzu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załączonego poniżej) na adres Biura Projektu – siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie - osobiście albo pocztą tradycyjną w terminie do dnia 4 lutego do godz.12:00.
Termin składania zgłoszeń został przedłużony do dnia 11 marca 2011 r. do godz. 16.00.

 • Do formularza Kandydat załącza:

 

 

 1. CV zawodowe, list motywacyjny wraz z zarysem doświadczenia w tworzeniu lub recenzji podręcznika dla nauczyciela lub ucznia albo zeszytu ćwiczeń dla ucznia, pracy w innowacyjnych projektach edukacyjnych oraz pracy z uczniem zdolnym,
 2. konkursowe, autorskie propozycje zajęć i zagadnień korelowanych w praktyce, które mają być realizowane w ramach Projektu,
 3. akt nadania stopnia awansu zawodowego metodyka lub nauczyciela,
 4. potwierdzenie co najmniej 3 letniego stażu pracy pedagogicznej,
 5. zgodę dyrektora macierzystej szkoły (pracodawcy).

 

Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz wraz z załącznikami powinien być zapakowany w zamkniętą kopertę oznaczoną w następujący sposób:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, 00 – 024 Warszawa

Konkurs na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym

„Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

Termin złożenia oferty konkursowej: ……… 2011 r., godz. ………

 

Terminem doręczenia oferty do Biura Projektu jest wpływ oferty do biura podawczego Kuratorium Oświaty w Warszawie poświadczony prezentatą.

 

Oceny Kandydatur dokona Komisja Konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty według punktacji przyznanej zgodnie z poniższymi kryteriami. Komisja konkursowa może przyznać każdemu kandydatowi od 0 do 100 punktów.

Kryteria i ocena spełnienia wymagań merytorycznych – rozpatrywane na podstawie formularzy zgłoszeniowych Kandydatów

Lp.

Kryterium merytoryczne rekrutacji

Liczba punktów

I

autorskie rozwiązania zawierającego realizowane w ramach Projektu przykłady zajęć i zagadnień korelowanych w praktyce

0-60pkt

II

przygotowanie zawodowe i doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym

0-10 pkt

III

udokumentowane doświadczenie w realizacji innowacji edukacyjnych

0-10 pkt

IV

doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych ponadobowiązkowych

0-10 pkt

V

podsiada doświadczenie w pracy (lub recenzji) nad podręcznikiem dla nauczyciela lub książką ćwiczeń dla ucznia

0-10pkt

 

 

Do Panelu Ekspertów zostanie zakwalifikowanych trzech metodyków nauczania oraz trzech nauczycieli, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów.

W przypadku braku chętnych procedura rekrutacji może być przedłużona lub powtórzona.

 

Ogólne założenia projektu znajdują się na stronie internetowej: www.projekt.kuratorium.waw.pl

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie zastrzega, że może unieważnić niniejszy Konkurs lub jego wyniki w przypadku gdy Minister Edukacji Narodowej nie podpisze ostatecznej umowy z Kuratorium.

 

Wyniki prac komisji Konkursowej – wraz z punktacją - zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.projekt.kuratorium.waw.pl.

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Panelu Ekspertów zostaną powiadomieni osobiście o wyborze.

 

Organizator Konkursu zastrzega, że nie zwraca złożonych ofert konkursowych.

 

 

W załączeniu:

 • formularz ofertowy
 • regulamin
   

Pliki do pobrania

Metryczka

24.01.2011
Data publikacji 24.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wierzchowska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry