Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2010 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2010

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 6 ustawy z dn. 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49 poz. 463, z późn. zm.).


KO.WKS-SM.045-8/10
Warszawa, 24 listopada 2010 r.

Szanowni Państwo
wdrażający SIO
w jednostkach samorządu terytorialnego


w nawiązaniu do pisma Pani Lilli Jaroń - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej nr DS–WSA-PH-030/144/2010 w sprawie sprawdzenia danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2010 r., zwracam się z prośbą o zweryfikowanie nieprawidłowych lub budzących wątpliwości danych dotyczących:
 1. Liczby dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
 2. Liczby uczniów nie będących obywatelami polskimi.
 3. Uczniów w oddziałach sportowych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego.
 5. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne.
 6. Szkół, w których występują oddziały specjalne.
 7. Szkół, w których funkcjonują oddziały integracyjne.
 8. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły.
 9. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły.
 10. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.
 11. Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 12. Danych dotyczących bibliotek szkolnych znajdujących się w tabeli BM.4 Biblioteka.
W załączeniu pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej DS–WSA-PH-030/144/2010 z wyjaśnieniami dotyczącymi przesłanych danych oraz otrzymane wykazy z SIO wg stanu na 30 września 2010 r., które wymagają weryfikacji.

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 6 ustawy z dn. 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49 poz. 463, z późn. zm.).

Jeśli zaś weryfikacja danych wykaże, iż wartości podane w ramach spisu na dzień 30 września 2010 r. są zgodne ze stanem faktycznym nie trzeba przekazywać ponownie plików do jednostki nadrzędnej. W tym przypadku wystarczy poinformować pisemnie jednostkę nadrzędną, iż dokonano weryfikacji, która wykazała, że dane wprowadzone w czasie spisu są zgodne ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, proszę o weryfikację danych w terminie do 2 grudnia br. i ewentualne przesłanie poprawionych wyeksportowanych plików na adres sio@kuratorium.waw.pl.

Osoby udzielające dodatkowych wyjaśnień:
 • Marcin Snopczyński - tel 22/551 24 00 w. 2023
 • Kamil Żmudziński – tel 22/551 24 00 w. 2021
Z poważaniem
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Mariusz Dobijański

Metryczka

24.11.2010
Data publikacji 24.11.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry