Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Szanowni Państwo, nawiązując do postanowien art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty...uprzejmie proszę Państwa wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010.

                                                                                                                                    Warszawa, 4 czerwca 2010 r.
KO.KPU.I – SE.474 – 2/10
 
                                                                                                    Państwo Dyrektorzy
                                                                           publicznych i niepublicznych
                                                                           gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
                                                                           dla młodzieży
 
 
dotyczy: stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)
 
 
Szanowni Państwo,
 
            nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/2011, uwzględniając wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2009/2010.
W związku z powyższym:
Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły (jeśli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski (zał. nr 2 – karta zgłoszeniowa) kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN):
 
Ø do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
Ø do 3 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 
Do Kuratorium Oświaty należy przesłać 2 egzemplarze wniosków (w tym jeden egzemplarz podpisany przez dyrektora szkoły) dla każdego kandydata do tego stypendium.
Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w artykule 90i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty.
 
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności:
 
 
Ø laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 
Ø laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 
Ø uczniowi szkoły ponadgimnazjalne uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 
Ø uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajeciach przewidzianych tokiem studiów;
 
Ø uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 
 
Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2009/2010 ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.
Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (w dwóch egzemplarzach) potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2009/2010.
Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Pliki do pobrania

Metryczka

08.06.2010
Data publikacji 08.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Tomkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Tomkiewicz
do góry